بنظرتون مدیرو از مسدودی دربیارم یا زوده😑😐
3 امتیاز + / 0 امتیاز - 1400/09/16 - 18:23
دیدگاه
aguillaa

جررر

1400/09/16 - 18:23
f-fatemeh

😂😂

1400/09/16 - 18:24
B_DEL

بده داریم کیف میکنیم
تازه گرم شدم میخوام پستای اونجوری بذارم :ترس

1400/09/16 - 18:24
f-fatemeh

:خخخ

1400/09/16 - 18:25
B_DEL

:لبخندی

1400/09/16 - 18:25
_hedieh_

نه خواهش یه هفته بذار نباشه

1400/09/16 - 19:07
f-fatemeh

😐رو دل نکنی هدیه😂😂😂

1400/09/16 - 19:08
B_DEL

کلا نذار باشه راحت شیم
<img src=زده" title=":نوزده" />
با اون قیافش

1400/09/16 - 19:09
f-fatemeh

😐😂

1400/09/16 - 19:11
f-fatemeh

نگو گنا داره😐

1400/09/16 - 19:12
B_DEL

-ایییش- الان چه بدی داره که میخوای بازش کنی

1400/09/16 - 19:12
_hedieh_

بذار به کاراش برسه تنبل

1400/09/16 - 19:13
_hedieh_

همش اینجاس😕😒😒😒😒

1400/09/16 - 19:14
f-fatemeh

😐😂 صاحب اینجاست خب😂

1400/09/16 - 19:14
f-fatemeh

درجواب :_hedieh_

بذار به کاراش برسه تنبل

کوالا😂😂😂

1400/09/16 - 19:14
B_DEL

الان که سایتو من و تو و هدیه میچرخونیم نقشی نداره اون

1400/09/16 - 19:14
_hedieh_

رد کرده کولاارو
ماهم راحتیم هی اظهار نظر میکنه تو پستام:/

1400/09/16 - 19:15
_hedieh_

درجواب :B_DEL

الان که سایتو من و تو و هدیه میچرخونیم نقشی نداره اون
والا:قهقهه

1400/09/16 - 19:15
f-fatemeh

😂😂😂
جلو خودشم از این حرفا میزنین؟ 🤣🤣

1400/09/16 - 19:16
_hedieh_

درجواب :f-fatemeh

😂😂😂
جلو خودشم از این حرفا میزنین؟ 🤣🤣
پ ن پ من پی ویم همش وحشه :|

1400/09/16 - 19:16
B_DEL

اره:| مگه پسر پادشاست

1400/09/16 - 19:17
B_DEL

منم که نیازی نیست بگم:دی

درجواب :f-fatemeh

😂😂😂
جلو خودشم از این حرفا میزنین؟ 🤣🤣

1400/09/16 - 19:17
_hedieh_

😂😂😂😂الان دقت کردم همش فحشه همشششش

1400/09/16 - 19:18
f-fatemeh

😑😂

1400/09/16 - 19:20
_hedieh_

خانوم طرف هادی گیررر

1400/09/16 - 20:50
_hedieh_


بازم طرفشو بگیر :/

1400/09/16 - 20:52
f-fatemeh

😂😂😂😂
منم در عوضش تلافی کردم براش مسدودش کردم
بی حساب شدیم:خخخ

1400/09/16 - 20:54
_hedieh_

دیگ دلت براش نسوزه هاااا😡😡😡😡

1400/09/16 - 20:54
f-fatemeh

احمق اکانت زده🤣🤣🤣😂😂😂

1400/09/16 - 20:55
_hedieh_

😅😅😅😅😅😅

1400/09/16 - 20:55
_hedieh_

فک کنم خودش نیست گلار

1400/09/16 - 20:56
f-fatemeh

خودشه 😂😂😂

1400/09/16 - 20:59
f-fatemeh

شایدم گلاره بیشعوره😂
ازش بعید نیس:خخخ

1400/09/16 - 21:00
_hedieh_

بنظرم گلاره

1400/09/16 - 21:01
f-fatemeh

میگما هدیه پی بده هادی بیاد ساینا😂

1400/09/16 - 21:07
_hedieh_

1400/09/16 - 21:10
_hedieh_

:دی

1400/09/16 - 21:10
_hedieh_

به منکار محول نکن

1400/09/16 - 21:10
f-fatemeh

خیلی دیوثی😂😂😂😂😂

1400/09/16 - 21:13
_hedieh_

😁😁😁😁😁😁

1400/09/16 - 21:13
f-fatemeh

بیشوووووـر
سین کرده
خدا لعنت نشی:قهقهه

1400/09/16 - 21:13
_hedieh_

من پیام نداده این سین میکنه

1400/09/16 - 21:14
_hedieh_

😕غیر ممکنه ۵دقیقه طول بکشه

1400/09/16 - 21:14
f-fatemeh

خیلی گاوی😂😂😂

1400/09/16 - 21:14
f-fatemeh

تف تو روحت

1400/09/16 - 21:14
f-fatemeh

:قهقهع

1400/09/16 - 21:14
f-fatemeh

:خخخ

1400/09/16 - 21:14
f-fatemeh

پوکیدم از خنده امشب🤣🤣🤣

1400/09/16 - 21:15
_hedieh_

🥺🥺🥺خودتی بده دارم شوهرت میدم

1400/09/16 - 21:15
f-fatemeh

غلط کردی😐
هادی مث داداشمه 😑

1400/09/16 - 21:17
B_DEL

فعلا که پیامای تو رو زود سین میکنه دلبر

درجواب :_hedieh_

🥺🥺🥺خودتی بده دارم شوهرت میدم

1400/09/16 - 21:18
f-fatemeh

😂😂😂
دیوثی میفمی دیووث:خخخ

1400/09/16 - 21:20
f-fatemeh

درجواب :B_DEL

فعلا که پیامای تو رو زود سین میکنه دلبر

درجواب :_hedieh_

🥺🥺🥺خودتی بده دارم شوهرت میدم

والا🤣🤣🤣

1400/09/16 - 21:20
_hedieh_

درجواب :B_DEL

فعلا که پیامای تو رو زود سین میکنه دلبر

درجواب :_hedieh_

🥺🥺🥺خودتی بده دارم شوهرت میدم
تو تلگرام وله پیامای همرو سین میکنه

1400/09/16 - 21:34
_hedieh_

من شوهر دارم خجالت بکش😡

1400/09/16 - 21:35
f-fatemeh

کی شوهرته

1400/09/16 - 21:35
_hedieh_

یکی

1400/09/16 - 21:35
_hedieh_

بعدشم سین میکنه جواب که نمیده اشغال :/

1400/09/16 - 21:36
f-fatemeh

درجواب :_hedieh_

یکی

کی

1400/09/16 - 21:38
f-fatemeh

کی

1400/09/16 - 21:38
f-fatemeh

کی

1400/09/16 - 21:38
f-fatemeh

کی

1400/09/16 - 21:38
_hedieh_

شخصیه-_-

1400/09/16 - 21:38
f-fatemeh

درجواب :_hedieh_

بعدشم سین میکنه جواب که نمیده اشغال :/

:قهقهه
بیشعوره دیگ

1400/09/16 - 21:38
_hedieh_

هیشکی نمدونه

1400/09/16 - 21:38
f-fatemeh

درجواب :_hedieh_

شخصیه-_-

:قهر

1400/09/16 - 21:38
f-fatemeh

درجواب :_hedieh_

هیشکی نمدونه

بگو مو بدونوم

1400/09/16 - 21:38
_hedieh_

درجواب :f-fatemeh

درجواب :_hedieh_

بعدشم سین میکنه جواب که نمیده اشغال :/

:قهقهه
بیشعوره دیگ
خیلی ینی بش گفتم بیا عوضی نیومد

1400/09/16 - 21:38
_hedieh_

•(•

1400/09/16 - 21:39
f-fatemeh

هعیییی

1400/09/16 - 21:39
f-fatemeh

تففففففف
هادی برات دارم

1400/09/16 - 21:39
_hedieh_

هااااعی

1400/09/16 - 21:39
_hedieh_

:دی افرین

1400/09/16 - 21:39
f-fatemeh

:خخخ

1400/09/16 - 21:40
f-fatemeh

وقتی هادی بیاد هنگ میکنه:قهقهه

1400/09/16 - 21:41
_hedieh_

:قهقهه

1400/09/16 - 21:41
f-fatemeh

نکنه مرده:قهقهه

1400/09/17 - 09:09
_hedieh_

درجواب :f-fatemeh

نکنه مرده:قهقهه
دیشب داشت از خودکشی میگفت😒😑😑😑😑

1400/09/17 - 10:05
f-fatemeh

😕😕بش بگو قبل کشتن خدت

1400/09/17 - 11:43
f-fatemeh

بیا سایتو بزن ب اسم من😂

1400/09/17 - 11:43
_hedieh_

برا خودت دیگ

1400/09/17 - 12:00
f-fatemeh

مدیریت اصلیو ندارم خو🥴

1400/09/17 - 12:45
f-fatemeh

بگو بیاد بزنه ب نامم خو

1400/09/17 - 12:45
f-fatemeh

مهریمو میخوام:قهقهه

1400/09/17 - 12:46
_hedieh_

:قهقهه جووووون

1400/09/17 - 16:09
f-fatemeh

:خخخ
هعی چ شب خوبی بود دیشب:خخخ
خیلی خندیدیم

1400/09/17 - 16:09
f-fatemeh

فک کردم سرمو از جاش میکنه 😂😂😂
اروم بود بیچاره😂

1400/09/17 - 16:10
_hedieh_

اوم من ک نخندیدم:/

1400/09/17 - 16:10
f-fatemeh

درجواب :_hedieh_

اوم من ک نخندیدم:/

عاره
اونی که عر میزد من بودم:/🚶‍♀️

1400/09/17 - 16:12
_hedieh_

نه تو داشتی ذوق میکردی:سوت

1400/09/17 - 16:29
f-fatemeh

گمچو:حلما

1400/09/17 - 16:53
f-fatemeh

خونوک:جیغ

1400/09/17 - 16:53
_hedieh_

😝😝😝😝

1400/09/17 - 17:00
f-fatemeh

الهی زبوند پاره شه:قهر

1400/09/17 - 17:46
f-fatemeh

الهی اون شوهرت ک اسمشو نمیگی بمون گازش بگیره تاول بزنه:قهر😐

1400/09/17 - 17:47
_hedieh_

🥲🥲🥲🥲باور کردی هعیییی

1400/09/17 - 18:24
f-fatemeh

:قهر اره من زود باوردم خب

1400/09/17 - 18:25
f-fatemeh

حالا اول اسمشو بگو
ب جایی برنمیخوره😐

1400/09/17 - 18:26
_hedieh_

😅🥲

1400/09/17 - 18:26
_hedieh_

درجواب :f-fatemeh

حالا اول اسمشو بگو
ب جایی برنمیخوره😐
کامل میگم
خر
اخه کی...
بیخی

1400/09/17 - 18:26
f-fatemeh

:قهر بیشور
به شوهر خوارم نگو خر
خر خودتی:جیغ

1400/09/17 - 18:27
f-fatemeh

درجواب :f-fatemeh

:قهر بیشور
به شوهر خوارم نگو خر
خر خودتی:جیغ

🤔نمیدونم طرفداری بود یا چی😂😐😐

1400/09/17 - 18:28
_hedieh_

والا خو خرع. ک نمیاد

1400/09/17 - 18:28
_hedieh_

😅😅😅😅

1400/09/17 - 18:28
f-fatemeh

درجواب :_hedieh_

والا خو خرع. ک نمیاد

میاد:قهر
هنو خو نترشیدی😐

1400/09/17 - 18:28
f-fatemeh

مجردی بهتره😐

1400/09/17 - 18:29
_hedieh_

😂😂😂😂

1400/09/17 - 18:29
f-fatemeh

پچیمون میشی از شوخر کردناااااا

1400/09/17 - 18:29
f-fatemeh

از ما گفدن😐🚶‍♀️

1400/09/17 - 18:29
_hedieh_

عوضی🤣🤣🤣😅😅

1400/09/17 - 18:29
f-fatemeh

🥺🥺🥺🥺
انا مظلوم

1400/09/17 - 18:30
f-fatemeh

انا ساکت
🥺🥺

1400/09/17 - 18:30
f-fatemeh

انا بی آزار🥺🥺

1400/09/17 - 18:30
_hedieh_

انا خسته🥲

1400/09/17 - 18:32
f-fatemeh

خسته نبوی🥺

1400/09/17 - 18:33
_hedieh_

❤️

1400/09/17 - 18:57

پربحث ها

داغترین ها

1. چقد شعربلدین؟؟ بیاین مشاعره کنیم تو دیدگاه این پست : 2. بازنشر نکردین دوباره میذارمش : بنده خدایی میگفت :بهتر نبود به جای اینکه 14 میلیارد هزینه ی ساخت ضریح امام حسین کن...یخرن 3. ترجمشو نمیگم:D 4. دوستان عزیزم مهلت شرکت در مسابقه تمام شد به دلیل اینکه تعداد شرکت کننده ها عدد فردی هست و نمیشه رده بندی و دو به د.....❤️ 5. {-95-}{-95-}{-95-} داخل دیدگاه های این پست میتونید باهم صحبت کنید متاسفانه فعلا ارسال پست خراب شده دارم میگردم ب...باشه 6. #سَـلامـ ...{-29-}{-35-} #مـُژدهـ ، #مـُژدهـ ...{-21-} #بِشِتابیـــد ...{-21-} اَوَلیـن مِهـمانـِ #صـَندَلـیِـ-...35-} 7. به والله قسم در این ایام توهینی به مقدسات ببینم کمترین جواب من نفرین است احدی که اعتقاد نداره غلط می کنه با سوا...اشید 8. #بـیـوطور💕 از‌میآنِ‌اشْڪٰال‌هِندسٖۍ‌عاشْق‌شِش‌گوشه‌ام...🌱 9. دوستان عزیز از فرداشب مسابقه هامون شروع میشه جهت شرکت در مسابقه ها حتما باید عضو گروه مسابقه باشید میتونید نظ... کنم 10. با عرض سلام خدمت تمامی کاربرای عزیز ساینا ما یک مسابقه رو تدارک دیدیم برای این هفته این مسابقه به این نحو هست که ه...علی❤ 11. ناز کنی نظر کنی، قهر کنی ستم کنی گر که جفا ،گر که وفا، از تو حذر نميشود داغ که دارد اين دلم، داغ تو و خیال تو " بی...#462 12. دل که رنجید از کسی,خرسند کردن مشکل است شیشه ی بشکسته را پیوند کردن مشکل است کوه را با آن بزرگی می توان هموار کرد ...#914 13. عزیزانی که برای خرید گوشی کمک کرده بودن دم همتون گرم گوشی امروز دست بچه ها رسیده معلمشون میگفت خیلی ذوق کردن خیلی ....jpg 14. " ' " ' " ' " ' " ' " ''' 15. اگه اجازه بدین می خوام یه تبلیغات پاپ آپ به شبکه اضافه کنم چون واقعا از پس هزینه هاش برنمیام دیگه ممنون :)

کاربران فعال

گروه‌های فعال

برچسب ها

شبکه اجتماعی ساینا · طراحی توسط گروه طراحی وب ابتکارنو