بْآغٍِِبْآنٍْ پْیـــٍِرِ پآییزْ، مٌُرْآقٍِبِ شٌُکوّْفٍهِ ــــهآیٍِ بًَهاریّْ بـــُُُودْْْْ

کاربران گروه

نمایش همه

مدیران گروه

برچسب‌های کاربری

مـــاحــــــــــــور

گروه عمومی · 8 کاربر · 260 پست

ارسالهای مـــاحــــــــــــور

❤°°”مْآه حــــــــــّـّـّورْ کوچولو”°°❤
❤°°”مْآه حــــــــــّـّـّورْ کوچولو”°°❤
مجنون با انگشت روی خاک مینوشت
لیلی لیلی...
گفتند چه میکنی؟
گفت
چون میسر نیست کام او
عشق بازی میکنم با نام او.

❤°°”مْآه حــــــــــّـّـّورْ کوچولو”°°❤
❤°°”مْآه حــــــــــّـّـّورْ کوچولو”°°❤
از
همان
جا
که
رسد
درد
همان
جاست
دوا

❤°°”مْآه حــــــــــّـّـّورْ کوچولو”°°❤
❤°°”مْآه حــــــــــّـّـّورْ کوچولو”°°❤
گاهی آدم در بیست سالگی میمیرد
ولی
در هفتاد سالگی به خاک سپرده میشود

❤°°”مْآه حــــــــــّـّـّورْ کوچولو”°°❤
❤°°”مْآه حــــــــــّـّـّورْ کوچولو”°°❤
ابر وباران و من و یار ستاده به وداع
ن جدا گریه کنان ابر جدا یار جدا....

❤°°”مْآه حــــــــــّـّـّورْ کوچولو”°°❤
❤°°”مْآه حــــــــــّـّـّورْ کوچولو”°°❤
آدم گاهی اونقدر تنها میشه
و با خودش حرف میزنه
که تبدیل میشه به دو نفر
من الان ده نفرم (:

❤°°”مْآه حــــــــــّـّـّورْ کوچولو”°°❤
❤°°”مْآه حــــــــــّـّـّورْ کوچولو”°°❤
آن
که
بی
باده
کند
جان
مرا
مست
،
کجاست
؟

❤°°”مْآه حــــــــــّـّـّورْ کوچولو”°°❤
❤°°”مْآه حــــــــــّـّـّورْ کوچولو”°°❤
از جهان طرد شدم
کنج قفس سرد شدم
دختری گوشه زندان دلم میرقصید
کشتمش تا بفهمد من دگر مرد شدم💔☺

❤°°”مْآه حــــــــــّـّـّورْ کوچولو”°°❤
❤°°”مْآه حــــــــــّـّـّورْ کوچولو”°°❤
ما را به سخت جانی خود این گمان نبود...

❤°°”مْآه حــــــــــّـّـّورْ کوچولو”°°❤
❤°°”مْآه حــــــــــّـّـّورْ کوچولو”°°❤
نه پرسشیم
نه پاسخیم
نه عزم جزم راسخیم


نه سرفه ایم
نه عطسه ایم
ما گیج و خواب آلوده ایم
خمیازه ایم
خمیازه ایم...

❤°°”مْآه حــــــــــّـّـّورْ کوچولو”°°❤
❤°°”مْآه حــــــــــّـّـّورْ کوچولو”°°❤
اونجا که شاملو میگه:
کوره ها سرد شدن
سبزه ها زرد شدن
خنده ها درد شدن...

❤°°”مْآه حــــــــــّـّـّورْ کوچولو”°°❤
❤°°”مْآه حــــــــــّـّـّورْ کوچولو”°°❤
تو مثل شاه بیت یه شعری
که نمیاد وسط دفتر..

❤°°”مْآه حــــــــــّـّـّورْ کوچولو”°°❤
❤°°”مْآه حــــــــــّـّـّورْ کوچولو”°°❤
من دیگه نه به کسی علاقه ای دارم
نه دیگه از کسی بیزار م

❤°°”مْآه حــــــــــّـّـّورْ کوچولو”°°❤
❤°°”مْآه حــــــــــّـّـّورْ کوچولو”°°❤
درسته پشتمو خالی کردی ولی کم نمیارم
من یه مرده متحرکـــــم ولی ادامــــه دارم

❤°°”مْآه حــــــــــّـّـّورْ کوچولو”°°❤
❤°°”مْآه حــــــــــّـّـّورْ کوچولو”°°❤
جلیلی انقدربراهمه چیز برنامه‌داره که قشنگ‌معلومه ازاوناست
که کبابو برنجشو باهم تموم میکنه

❤°°”مْآه حــــــــــّـّـّورْ کوچولو”°°❤
❤°°”مْآه حــــــــــّـّـّورْ کوچولو”°°❤
پسرجلیلی برق شریف میخونه به‌همتی نگیدا قطعی برقم
میندازه گردن‌جلیلی

صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15