یافتن پست: #نه-قلب-من

آقای ؟没有人
آقای ؟没有人
گفت-بی اجازه
دوستم دارید ؟

و این جرم کمی نیست؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
گفتم :مرا ببخش ؛

اگرچه
متهم ردیف اول
چشمهای تـــوست ،

...

تفکیک

جستجو برای
نوع پست توسط در گروه تاریخ