مشخصات

موارد دیگر
نیلوفر آبی
6 پست

دنبال‌کنندگان

(15 کاربر)

بازدیدکننده

75x 35.jpg 4.jpg
نیلوفر آبی
نیلوفر آبی
برای اینکه متوجّه شویم در جنگ بین اوکراین و روسیه کدام یکی به حق نزدیک تر هستند کافی است به هزاران نفر مزدور داعش و اروپایی و امریکایی و صهیونیستی که همراه با پشتیبانی کامل تسلیحاتی و رسانه ای در خدمت دولت اوکراین هستند و به هواداران آنها در ایران توجّه کنیم.
حبیب رضا غفّاریان شیرازی

نیلوفر آبی
نیلوفر آبی
خطاب به منافقین جنایتکار و تروریست
تنها افتخار شما فقط این است که همیشه از یک کنار ، جیره خوار همه ، از جمله سلطنت طلبان و صدام و امریکا و صهیونیست و موساد و سیا و هر بخت برگشته دیگری در عالم هستید.
حبیب رضا غفّاریان شیرازی

نیلوفر آبی
نیلوفر آبی
خطاب به دولت جنایتکار امریکا
عاقبت یک روز با خون خود
بر خاک خواهیم نوشت
تا آخرین نفس با امام خامنه ای
حبیب رضا غفّاریان شیرازی

نیلوفر آبی
نیلوفر آبی
قاتلان شهید میدان سردار سلیمانی
دولت های جنایتکار و پوشالی و غاصب
امریکا و صهیونیست و موساد و سیا
بزودی پرچم اسلام را بر بالای کاخ های شما
برافراشته خواهیم کرد ، منتظر انتقام سخت باشید.
حبیب رضا غفّاریان شیرازی

نیلوفر آبی
75x 35.jpg نیلوفر آبی
شعر حبیب رضا غفّاریان شیرازی
شهروند نمونه مشهد
خطاب به سران فتنه

نیلوفر آبی
4.jpg نیلوفر آبی
آگهی تشکّر حبیب رضا غفّاریان شیرازی از آیت الله العظمی صافی گلپایگانی
در صفحه پنج روزنامه کیهان در روز پنجشنبه پانزده مهر ۹۵