مشخصات

موارد دیگر
??????
17 پست

دنبال‌کنندگان

(11 کاربر)

بازدیدکننده

برچسب ‌های کاربردی

IMG_20230423_060322_144.jpg nody-عکس-دختر-کوچولو-ناراحت-1638660628.jpg 13-7-610x350.jpg irs01_s3old_10531433336230634481.jpg
??????
??????
یِ پناهنـدهِ ترسیدهِ تنـهام امــّا
پشت مرزِ تــنِ تو تا به ابـد میمونـم♡

??????
??????
من اگر با من نباشم میشوم تنهاترین
کیست با من گر شوم من باشد از من ماترین
من نمیدانم کیم من لیک یک من در من است
آن که تکلیف منش با من من من روشن است..!


??????
??????
منـی ک پـشتت بودمو
خواهـشا واینستا روبـرومـ ↻

??????
??????
تو که از جنس نماندن بودی
پس چرا سنگ زدی برکه‌ی آرامم را ؟!!

??????
??????
بدو چپ و راست کن کمرو
قرش بده اون صگ پدرو


??????
??????
اگـر با زور نشــב.
گیرم تـو را
با التـماس◁❚❚▷


??????
??????
دستامو ول نکن کــه
اینجا پـره گــرگـه ⦳

??????
??????
چـرا هرچی میـام سمـتت باز این جــاده ها تموم نمیشـن..؟


??????
??????
سکوتت را ندانستم
نگاهم را نفهمیدی
نگفتم گفتنی هارا..
توهم هرگز نپرسیدی..!
قصه بی آغاز ما

??????
??????
حقیقتش جذابتر از اونایے ک بے منت בوست בارن פּ بے توقع بهت محبت میکنن نیستش

??????
??????
مگ چقـבر عمر میکنیم ڪ בیوانـہ هم نباشـیم..!

??????
??????


??????
??????
غربت آن است کـہ ـבر جمعـے פּ
جانــانت نیستـ ..!

??????
??????
بیهوـבـہ ترین روز
روزیـہ ڪ توش نخنـבیـבی

??????
??????
همـہ اخطار ها زنگ نـבارنـב..
گاهے سکوت اخرین اخطار است

صفحات: 1 2