مشخصات

موارد دیگر
??????
14 پست

دنبال‌کنندگان

بازدیدکننده

images (19).jpg download.jpg e72f93c1-e316-4632-bc2b-a914b937f9e0.jpg 2090a6ca-121f-41ad-8d6a-b7bf3b7730ad.jpg
??????
images (19).jpg ??????
این جهـان با تو خـوش است
آن جهـان با تو خـوش است
این جهـان بے من مباش
آن جهـان بے من مرو❤️

??????
??????
من با نگام حرـ؋ـامو زـבم، چشمات کر بوـבن!

??????
??????

??????
??????
ـבلـم میخاـב اونے ڪ من בوسش בارم
از בیـב بقیـہ هایـב شه{-166-}

??????
??????
مثل یــک معـجزـہ ای، علت ایمـان منی
همـہ هان פּ بلـہ هستنـב شـما جان منی!

??????
??????

??????
download.jpg ??????
ـבریاب روح خستـہ ے مارا ڪ בیگر مثل اشک امیـב ما ز בو عالم شکستـہ است..

??????
??????
چشـمانش تابسـتان اهواز بوـב,
ـבل من پیـکان بے کولـر

??????
??????
شـבـہ بخنـבیو בر اوجش بـہ ســکوتے برسـی..!

??????
e72f93c1-e316-4632-bc2b-a914b937f9e0.jpg ??????
{-105-}

??????
??????
تا کـہ انگور شوـב مے בو سـہ سالے بکشـב
تو بـہ یک لحظـہ شـבے ناب ترین باـבه‌‌ے عشقـ

??????
??????
تو مثل عطسـہ اے هستے ڪ نمیاـב
رومخ פּ خواستنی...

??????
2090a6ca-121f-41ad-8d6a-b7bf3b7730ad.jpg ??????
{-18-}

??????
286134491_4714158695357418_3764618084447479438_n.jpg ??????
حقققق{-18-}