مشخصات

موارد دیگر
Zahra.gn
4 پست
زن

دنبال‌کنندگان

(23 کاربر)

بازدیدکننده

1453880187543.jpg 816202527_45708.jpg
Zahra.gn
Zahra.gn
🤗

Zahra.gn
1453880187543.jpg Zahra.gn
روزهـا مـیـگُـذَرَن‍ـد ...
و مَنـ هـَر روز ...
دُنـیـا را ب‍ـیـش‍ـتـَر مـیـشـِنـاسـَمـ‍ ...
عـاقـِلـ تـَر مـیـشـَوم‍ـ ...
دیـگـَر کَـمتـَر رویـا مـیـبـافَـمـ‍ ...
وَ دیـرتَـر آدَمـهـا را بـاوَر مـیـکُـنَـمـ ‍...
بـیـشتـَر اِحــس‍اساتَـمـ‍ را نـادیدِه‍ میـگیـرَمـ ‍...
روزهـا مـیـگُـذَرَنـد ...
و مَن‍ـ هـَر روز ...
بیشتَر اَز دُنیاۍ سادِگۍ اَمـ‍ فاصِلِہ میگیرَم‍ـ

Zahra.gn
816202527_45708.jpg Zahra.gn
بزرگترین مشکل دنیا اینه که ادمای بدهکار ،همیشه طلبکارن...!!{-75-}

Zahra.gn
Zahra.gn
ﺗﺎ ﺧﺪﺍ ﻫﺴﺖ ﮐﺴﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﯿﺴﺖ...
ﻣﻦ ﺍﮔﺮ ﮔﻢ ﺷﺪﻩ ﺍﻡ...
ﺗﻮ ﺍﮔﺮ ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪﯼ...
ما اگر مانده ز راه...
در پس و پیشِ قدم...
پشت پرچین بلندِ غمِ تو...
ﺩﺭ پسِ ﭘﺮﺩﻩ‌ء ﺍشکِ ﻣﻦ ﻭ ﺗﻮ...
مأﻣﻦ ﮔﺮﻡ ﺧﺪﺍﺳﺖ...
ﺍﻭ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﺎﺳﺖ...
ﮐﻨﺎﺭ ﻣﻦ ﻭ ﺗﻮ...
در پسِ هر نفسی...
که فرو میرود و می‌آید...
در پسِ ضربه‌ء نبضی ست...
که در گردن ماست...
ما اگرتنهاییم...
من و تو گمشده ایم...
او همینجاست کنار من و تو...
ﺳﺎﻟﻬﺎﻣﻨﺘﻈﺮ ﺍﺳﺖ...
ﺗﺎ ﺑﺴﻮﯾﺶ ﺑﺮﻭﯾﻢ ﺍﺯ ﺳﺮ ﺷﻮﻕ...
ﺗﺎ ﺻﺪﺍﯾﺶ ﺑﺰﻧﯿﻢ ﺍﺯ ﺳﺮ ﻋﺠﺰ...
ﻭ ﺑﻔﻬﻤﯿﻢ ﮐﻪ ﺍﻭ...
ﻣﻮنسِ ﻭﺍقعیِ ﺧﻠﻮتِ ﻣﺎﺳﺖ...