نتا وصل شد برید حال کنید🙃
2 امتیاز + / 0 امتیاز - 1401/07/02 - 00:02
دیدگاه
hadi

عه لو نده بز گفتم مال تورو باز کنن فقط :|

1401/07/2 - 00:04
_hedieh_

😑😑😑
مرسی

1401/07/2 - 00:07
Gelare

جونززرزز

1401/07/2 - 00:10
f-fatemeh

درجواب :hadi

عه لو نده بز گفتم مال تورو باز کنن فقط :|

هادی میای فردا ببرمت یه امامزاده ای چیزی؟
شاید شفا پیدا کنی

1401/07/2 - 00:40
Gelare

خودم میبرمش

1401/07/2 - 00:40
hadi

دعوا نکنید من متعلق به همه ام :عینک

1401/07/2 - 00:41
Gelare

اره خیلی دیگ متعلق ب همه ای
چیززززز

1401/07/2 - 00:42
Gelare

بچه ها هادی رو دیدید با همه دوسته 😐

1401/07/2 - 00:43
Gelare

من انقد بدم میاد دوستام با بقیه دوست شن
جدی میگم😐

1401/07/2 - 00:43
B_DEL

خودش نیست

1401/07/2 - 00:44
Gelare

الان این @B_DEL رفته دوست شده با شاهین دلم میخاد دارش بزنم

1401/07/2 - 00:44
_hedieh_

درجواب :Gelare

من انقد بدم میاد دوستام با بقیه دوست شن
جدی میگم😐
منم بدم میاد ولی همیشه شدن

1401/07/2 - 00:44
Gelare

تازگی هام فهمیدم هادی با همه دخترا دوسته ناراحت شدم 😐😶

1401/07/2 - 00:44
Gelare

بیشورا

درجواب :_hedieh_

درجواب :Gelare

من انقد بدم میاد دوستام با بقیه دوست شن
جدی میگم😐
منم بدم میاد ولی همیشه شدن

1401/07/2 - 00:45
B_DEL

درجواب :Gelare

الان این @B_DEL رفته دوست شده با شاهین دلم میخاد دارش بزنم
🤣🤣🤣🤣

1401/07/2 - 00:45
B_DEL

منم با هر کی بودم شوهر کرد

1401/07/2 - 00:45
_hedieh_

😂بیا با منم باش

1401/07/2 - 00:46
Gelare

اصن من دلم نمیخاد کاربر جدید بیاد اینجا
دوس دارم فقط خودمون باشیم
تازه فهمیدم هادی با رقیه هم تو تلگرام حرف میزنخ انقد بدم میاد ازش🤮

1401/07/2 - 00:46
B_DEL

بپر پی وی

1401/07/2 - 00:46
Gelare

شاهین رو هم شوهر بده پس

درجواب :B_DEL

منم با هر کی بودم شوهر کرد

1401/07/2 - 00:46
Gelare

تورو برا هادی میگیریم نترس

درجواب :_hedieh_

😂بیا با منم باش

1401/07/2 - 00:47
_hedieh_

😐زهر مار

1401/07/2 - 00:47
_hedieh_

بی ادب

1401/07/2 - 00:47
B_DEL

درجواب :Gelare

اصن من دلم نمیخاد کاربر جدید بیاد اینجا
دوس دارم فقط خودمون باشیم
تازه فهمیدم هادی با رقیه هم تو تلگرام حرف میزنخ انقد بدم میاد ازش🤮
😂😂🤣🤣🤣 من با همه چی کنار اومدم الان انتظار دارم همه با همه باشن دیگه مهم نیست از وقتی کسی که دوسش داشتم به یکی دیگه بیشتر از من اهمیت داد. دیگه هیچی ناراحتم نکرد

1401/07/2 - 00:48
Gelare

وای وای خجالتت شد🙄

1401/07/2 - 00:48
hadi

اگه برا من بگیریش که بیشتر باید بترسه =))

درجواب :Gelare

تورو برا هادی میگیریم نترس

درجواب :_hedieh_

😂بیا با منم باش

1401/07/2 - 00:48
Gelare

ریدم تو هرچی پسره

درجواب :B_DEL

درجواب :Gelare

اصن من دلم نمیخاد کاربر جدید بیاد اینجا
دوس دارم فقط خودمون باشیم
تازه فهمیدم هادی با رقیه هم تو تلگرام حرف میزنخ انقد بدم میاد ازش🤮
😂😂🤣🤣🤣 من با همه چی کنار اومدم الان انتظار دارم همه با همه باشن دیگه مهم نیست از وقتی کسی که دوسش داشتم به یکی دیگه بیشتر از من اهمیت داد. دیگه هیچی ناراحتم نکرد

1401/07/2 - 00:48
B_DEL

درجواب :Gelare

شاهین رو هم شوهر بده پس

درجواب :B_DEL

منم با هر کی بودم شوهر کرد
رو شاهین جواب نمیده باس ببرمشون رو تخت بعد بختشون وا میشه

1401/07/2 - 00:48
Gelare

بحث گرفتن شد پیدات شد چیه🤣🤣🤣🤣

درجواب :hadi

اگه برا من بگیریش که بیشتر باید بترسه =))

درجواب :Gelare

تورو برا هادی میگیریم نترس

درجواب :_hedieh_

😂بیا با منم باش

1401/07/2 - 00:48
B_DEL

درجواب :hadi

اگه برا من بگیریش که بیشتر باید بترسه =))

درجواب :Gelare

تورو برا هادی میگیریم نترس

درجواب :_hedieh_

😂بیا با منم باش
هادی ببریمت ازمایش اعتیاد بده

1401/07/2 - 00:49
_hedieh_

😐😐

1401/07/2 - 00:49
Gelare

🙄🙄🙄🙄🙄

1401/07/2 - 00:50
_hedieh_

شب بخیر اصا

1401/07/2 - 00:50
B_DEL

وسیله با خودت نبریا

درجواب :_hedieh_

شب بخیر اصا

1401/07/2 - 00:51
Gelare

🤣🤣🤣🤣

1401/07/2 - 00:51
_hedieh_

😑😐کافر همه را به کیش خود پندارد 😂🤣

درجواب :B_DEL

وسیله با خودت نبریا

درجواب :_hedieh_

شب بخیر اصا

1401/07/2 - 00:51
B_DEL

درجواب :_hedieh_

😑😐کافر همه را به کیش خود پندارد 😂🤣

درجواب :B_DEL

وسیله با خودت نبریا

درجواب :_hedieh_

شب بخیر اصا
زهر خره کره مار

1401/07/2 - 00:52
Gelare

بیا بابا
ترنم ر میگیریم براش نرو

1401/07/2 - 00:52
B_DEL

من وسیله نمیبرم اونجا دارم

1401/07/2 - 00:52
_hedieh_

😌🤣

1401/07/2 - 00:52
_hedieh_

😐😐😐😐

1401/07/2 - 00:52
B_DEL

درجواب :Gelare

بیا بابا
ترنم ر میگیریم براش نرو
راجب چس بودار چی گفتیم گلار؟

1401/07/2 - 00:52
_hedieh_

یکی ترنمو بگیره امشب حامله میشه

1401/07/2 - 00:52
Gelare

گفتی حاضری 😛

درجواب :B_DEL

درجواب :Gelare

بیا بابا
ترنم ر میگیریم براش نرو
راجب چس بودار چی گفتیم گلار؟

1401/07/2 - 00:53
Gelare

ده تا سقطی داره🙄

درجواب :_hedieh_

یکی ترنمو بگیره امشب حامله میشه

1401/07/2 - 00:53
B_DEL

درجواب :_hedieh_

یکی ترنمو بگیره امشب حامله میشه
من همیشه همینم چسو

1401/07/2 - 00:54
_hedieh_

😑😑😑😅😅😅🤣🤣🤣

1401/07/2 - 00:54
B_DEL

درجواب :Gelare

گفتی حاضری 😛

درجواب :B_DEL

درجواب :Gelare

بیا بابا
ترنم ر میگیریم براش نرو
راجب چس بودار چی گفتیم گلار؟
عنن💩💩

1401/07/2 - 00:54
B_DEL

درجواب :Gelare

ده تا سقطی داره🙄

درجواب :_hedieh_

یکی ترنمو بگیره امشب حامله میشه
من قابلیتام زیاده ها🤣🤣😎

1401/07/2 - 00:54
Gelare

اره میدونم فقط چیز میشی

1401/07/2 - 00:55
B_DEL

💩

1401/07/2 - 00:56
Gelare

بجا اینکه پسرا تورو ببرن بیهوشت کنن در آینده تو اونا رو میبری خاک تو سرشون میکنی🙄😐

1401/07/2 - 00:57
B_DEL

1401/07/2 - 01:00
_hedieh_

1401/07/2 - 01:01
Gelare

👍

1401/07/2 - 01:01
Gelare

ریده آب هم قطع

1401/07/2 - 01:01
B_DEL

خیلی عوضیید دلم شیکست

1401/07/2 - 01:01
_hedieh_

بیا بچسبونمش

1401/07/2 - 01:02
Gelare

وای قودایا

درجواب :B_DEL

خیلی عوضیید دلم شیکست

1401/07/2 - 01:02
hadi

ندی دست اینا با تف میچسبونه چندش

درجواب :_hedieh_

بیا بچسبونمش

1401/07/2 - 01:02
Gelare

پ دست تو بده الهام خانوم؟ 😒

درجواب :hadi

ندی دست اینا با تف میچسبونه چندش

درجواب :_hedieh_

بیا بچسبونمش

1401/07/2 - 01:03
Bestlove000

هن؟

درجواب :Gelare

پ دست تو بده الهام خانوم؟ 😒

درجواب :hadi

ندی دست اینا با تف میچسبونه چندش

درجواب :_hedieh_

بیا بچسبونمش

1401/07/2 - 12:36
B_DEL

گلاره قاطی کرده فک کرد هادی تویی🤣🤣

1401/07/2 - 14:22
Bestlove000

راس فک کرده همانا هادی از من و من از هادی عم=))

1401/07/2 - 14:33

پربحث ها

داغترین ها

1. چقد شعربلدین؟؟ بیاین مشاعره کنیم تو دیدگاه این پست : 2. بازنشر نکردین دوباره میذارمش : بنده خدایی میگفت :بهتر نبود به جای اینکه 14 میلیارد هزینه ی ساخت ضریح امام حسین کن...یخرن 3. ترجمشو نمیگم:D 4. دوستان عزیزم مهلت شرکت در مسابقه تمام شد به دلیل اینکه تعداد شرکت کننده ها عدد فردی هست و نمیشه رده بندی و دو به د.....❤️ 5. {-95-}{-95-}{-95-} داخل دیدگاه های این پست میتونید باهم صحبت کنید متاسفانه فعلا ارسال پست خراب شده دارم میگردم ب...باشه 6. #سَـلامـ ...{-29-}{-35-} #مـُژدهـ ، #مـُژدهـ ...{-21-} #بِشِتابیـــد ...{-21-} اَوَلیـن مِهـمانـِ #صـَندَلـیِـ-...35-} 7. به والله قسم در این ایام توهینی به مقدسات ببینم کمترین جواب من نفرین است احدی که اعتقاد نداره غلط می کنه با سوا...اشید 8. #بـیـوطور💕 از‌میآنِ‌اشْڪٰال‌هِندسٖۍ‌عاشْق‌شِش‌گوشه‌ام...🌱 9. دوستان عزیز از فرداشب مسابقه هامون شروع میشه جهت شرکت در مسابقه ها حتما باید عضو گروه مسابقه باشید میتونید نظ... کنم 10. با عرض سلام خدمت تمامی کاربرای عزیز ساینا ما یک مسابقه رو تدارک دیدیم برای این هفته این مسابقه به این نحو هست که ه...علی❤ 11. ناز کنی نظر کنی، قهر کنی ستم کنی گر که جفا ،گر که وفا، از تو حذر نميشود داغ که دارد اين دلم، داغ تو و خیال تو " بی...#462 12. دل که رنجید از کسی,خرسند کردن مشکل است شیشه ی بشکسته را پیوند کردن مشکل است کوه را با آن بزرگی می توان هموار کرد ...#914 13. عزیزانی که برای خرید گوشی کمک کرده بودن دم همتون گرم گوشی امروز دست بچه ها رسیده معلمشون میگفت خیلی ذوق کردن خیلی ....jpg 14. " ' " ' " ' " ' " ' " ''' 15. اگه اجازه بدین می خوام یه تبلیغات پاپ آپ به شبکه اضافه کنم چون واقعا از پس هزینه هاش برنمیام دیگه ممنون :)

کاربران فعال

گروه‌های فعال

برچسب ها

شبکه اجتماعی ساینا · طراحی توسط گروه طراحی وب ابتکارنو