اصــــــــــــن میدونین چیهههه؟
من تاحالا چن تا پست داشتم بالای صدتا کامنت اما یدونشم نرفته تو پربحثا
زیر این پستم هزار تا کامنت میزارم ببینم بازم نمیاد بالا:قهر
سایت خنگ
اگه نیومد بالا
یکی یه پش دستی ب مدیر اصلی بزنید
😒
6 امتیاز + / 0 امتیاز - 1400/09/25 - 17:41 در مرکز اطلاع رسانی ساینا
دیدگاه
f-fatemeh

چپ

1400/09/25 - 18:08
f-fatemeh

راس

1400/09/25 - 18:08
f-fatemeh

بالا

1400/09/25 - 18:08
f-fatemeh

پایین

1400/09/25 - 18:08
f-fatemeh

هیهیهی

1400/09/25 - 18:08
f-fatemeh

خیلی رینگ لایت جالبه
خوشم میاد
باس بخرم

1400/09/25 - 18:08
f-fatemeh

یه پلاستیک بـــــــــــــــــزرگ صدف دارم

1400/09/25 - 18:09
f-fatemeh

هیهیهیهی

1400/09/25 - 18:09
f-fatemeh

وقتی نگاشون میکنم انگار رفدم ساحل خیخی

1400/09/25 - 18:10
f-fatemeh

اصن چرا من زیر اب زندگی نمیکنم:/

1400/09/25 - 18:13
f-fatemeh

تف

1400/09/25 - 18:13
f-fatemeh

😐چجوری هزارتا کنم اخه
🚶‍♀️یکی نیس بگه چرا.... میگی اخه

1400/09/25 - 18:16
f-fatemeh

ارواح ساینا بشتابیــــــــــــــد و هزار کامنت بگوذارید😐

1400/09/25 - 18:18
f-fatemeh

🥺🥺🥺🙁

1400/09/25 - 18:27
B_DEL

خودم یه تنه ده هزار تا میذارم برات

1400/09/25 - 18:51
B_DEL

دوست دارم

1400/09/25 - 18:51
B_DEL

دوست دارم

1400/09/25 - 18:52
B_DEL

دوست دارم

1400/09/25 - 18:52
B_DEL

دوست دارم

1400/09/25 - 18:52
B_DEL

دوست دارم

1400/09/25 - 18:52
B_DEL

دوست دارم

1400/09/25 - 18:52
B_DEL

دوست دارم

1400/09/25 - 18:52
B_DEL

دوست دارم

1400/09/25 - 18:52
B_DEL

دوست دارم

1400/09/25 - 18:52
B_DEL

دوست دارم

1400/09/25 - 18:52
B_DEL

دوست دارم

1400/09/25 - 18:52
B_DEL

دوست دارم

1400/09/25 - 18:52
B_DEL

دوست دارم

1400/09/25 - 18:52
B_DEL

دوست دارم

1400/09/25 - 18:52
B_DEL

دوسش دارم

1400/09/25 - 18:52
B_DEL

دوسش دارم

1400/09/25 - 18:52
B_DEL

دوسش دارم

1400/09/25 - 18:52
B_DEL

دوسش دارم

1400/09/25 - 18:53
B_DEL

دوسش دارم

1400/09/25 - 18:53
B_DEL

دوسش دارم

1400/09/25 - 18:53
B_DEL

دوسش دارم

1400/09/25 - 18:53
B_DEL

دوسش دارم

1400/09/25 - 18:53
B_DEL

دوسش دارم

1400/09/25 - 18:53
B_DEL

دوسش دارم

1400/09/25 - 18:53
B_DEL

دوسش دارم

1400/09/25 - 18:53
B_DEL

دوسش دارم

1400/09/25 - 18:53
B_DEL

دوسش دارم

1400/09/25 - 18:53
B_DEL

دوسش دارم

1400/09/25 - 18:53
B_DEL

دوسش دارم

1400/09/25 - 18:53
B_DEL

دوسم نداره

1400/09/25 - 18:53
B_DEL

دوسم نداره

1400/09/25 - 18:53
B_DEL

دوسم نداره

1400/09/25 - 18:53
B_DEL

دوسم نداره

1400/09/25 - 18:53
B_DEL

دوسم نداره

1400/09/25 - 18:53
B_DEL

دوسم نداره

1400/09/25 - 18:53
B_DEL

دوسم نداره

1400/09/25 - 18:54
B_DEL

دوسم نداره

1400/09/25 - 18:54
B_DEL

غمگین میشم نمیتونم حرف بزنم

1400/09/25 - 18:54
B_DEL

غمگین میشم نمیتونم حرف بزنم

1400/09/25 - 18:54
B_DEL

غمگین میشم نمیتونم حرف بزنم

1400/09/25 - 18:54
B_DEL

غمگین میشم نمیتونم حرف بزنم

1400/09/25 - 18:54
B_DEL

غمگین میشم نمیتونم حرف بزنم

1400/09/25 - 18:54
B_DEL

غمگین میشم نمیتونم حرف بزنم

1400/09/25 - 18:54
B_DEL

غمگین میشم نمیتونم حرف بزنم

1400/09/25 - 18:54
B_DEL

غمگین میشم نمیتونم حرف بزنم

1400/09/25 - 18:54
B_DEL

غمگین میشم نمیتونم حرف بزنم

1400/09/25 - 18:54
B_DEL

غمگین میشم نمیتونم حرف بزنم

1400/09/25 - 18:54
B_DEL

غمگین میشم نمیتونم حرف بزنم

1400/09/25 - 18:54
B_DEL

غمگین میشم نمیتونم حرف بزنم

1400/09/25 - 18:54
B_DEL

غمگین میشم نمیتونم حرف بزنم

1400/09/25 - 18:55
B_DEL

غمگین میشم نمیتونم حرف بزنم

1400/09/25 - 18:55
B_DEL

غمگین میشم نمیتونم حرف بزنم

1400/09/25 - 18:55
B_DEL

بعضی وقتا نمیدونم چه مرگمه الکی خوشحالم بعضی وقتا هم الکی غمگینم ولی هیچ وقت نبود کسی که رو به راهم کنه

1400/09/25 - 18:55
B_DEL

بعضی وقتا نمیدونم چه مرگمه الکی خوشحالم بعضی وقتا هم الکی غمگینم ولی هیچ وقت نبود کسی که رو به راهم کنه

1400/09/25 - 18:55
B_DEL

بعضی وقتا نمیدونم چه مرگمه الکی خوشحالم بعضی وقتا هم الکی غمگینم ولی هیچ وقت نبود کسی که رو به راهم کنه

1400/09/25 - 18:55
B_DEL

بعضی وقتا نمیدونم چه مرگمه الکی خوشحالم بعضی وقتا هم الکی غمگینم ولی هیچ وقت نبود کسی که رو به راهم کنه

1400/09/25 - 18:55
B_DEL

بعضی وقتا نمیدونم چه مرگمه الکی خوشحالم بعضی وقتا هم الکی غمگینم ولی هیچ وقت نبود کسی که رو به راهم کنه

1400/09/25 - 18:55
B_DEL

بعضی وقتا نمیدونم چه مرگمه الکی خوشحالم بعضی وقتا هم الکی غمگینم ولی هیچ وقت نبود کسی که رو به راهم کنه

1400/09/25 - 18:55
B_DEL

واسه برگشتنش هر چی نذر بود تو دنیا کردم

1400/09/25 - 18:56
B_DEL

واسه برگشتنش هر چی نذر بود تو دنیا کردم

1400/09/25 - 18:56
B_DEL

واسه برگشتنش هر چی نذر بود تو دنیا کردم

1400/09/25 - 18:56
B_DEL

واسه برگشتنش هر چی نذر بود تو دنیا کردم

1400/09/25 - 18:56
B_DEL

واسه برگشتنش هر چی نذر بود تو دنیا کردم

1400/09/25 - 18:56
B_DEL

واسه برگشتنش هر چی نذر بود تو دنیا کردم

1400/09/25 - 18:56
B_DEL

واسه برگشتنش هر چی نذر بود تو دنیا کردم

1400/09/25 - 18:56
B_DEL

واسه برگشتنش هر چی نذر بود تو دنیا کردم

1400/09/25 - 18:56
B_DEL

زندگیم روز به روز داره حالش بهتر میشه با وجود مشکلات ولی دلم خوشحاله

1400/09/25 - 18:56
B_DEL

زندگیم روز به روز داره حالش بهتر میشه با وجود مشکلات ولی دلم خوشحاله

1400/09/25 - 18:56
B_DEL

زندگیم روز به روز داره حالش بهتر میشه با وجود مشکلات ولی دلم خوشحاله

1400/09/25 - 18:56
B_DEL

زندگیم روز به روز داره حالش بهتر میشه با وجود مشکلات ولی دلم خوشحاله

1400/09/25 - 18:56
B_DEL

زندگیم روز به روز داره حالش بهتر میشه با وجود مشکلات ولی دلم خوشحاله

1400/09/25 - 18:56
B_DEL

زندگیم روز به روز داره حالش بهتر میشه با وجود مشکلات ولی دلم خوشحاله

1400/09/25 - 18:56
B_DEL

زندگیم روز به روز داره حالش بهتر میشه با وجود مشکلات ولی دلم خوشحاله

1400/09/25 - 18:57
B_DEL

خدایا شکرت

1400/09/25 - 18:57
B_DEL

خدایا شکرت

1400/09/25 - 18:57
B_DEL

خدایا شکرت

1400/09/25 - 18:57
B_DEL

خدایا شکرت

1400/09/25 - 18:57
B_DEL

خدایا شکرت

1400/09/25 - 18:57
B_DEL

خدایا شکرت

1400/09/25 - 18:57
B_DEL

خدایا شکرت

1400/09/25 - 18:57
B_DEL

خدایا شکرت

1400/09/25 - 18:57
B_DEL

خدایا شکرت

1400/09/25 - 18:57
B_DEL

خدایا شکرت

1400/09/25 - 18:57
B_DEL

خدایا شکرت

1400/09/25 - 18:57
B_DEL

خدایا شکرت

1400/09/25 - 18:57
B_DEL

خدایا شکرت

1400/09/25 - 18:57
B_DEL

خدایا شکرت

1400/09/25 - 18:57
B_DEL

خدایا شکرت

1400/09/25 - 18:57
B_DEL

بهت گفتم دوست دارم؟!

1400/09/25 - 18:57
B_DEL

بهت گفتم دوست دارم؟!

1400/09/25 - 18:58
B_DEL

بهت گفتم دوست دارم؟!

1400/09/25 - 18:58
B_DEL

بهت گفتم دوست دارم؟!

1400/09/25 - 18:58
B_DEL

بهت گفتم دوست دارم؟!

1400/09/25 - 18:58
B_DEL

هدیه رو دوست دارم

1400/09/25 - 18:58
B_DEL

هدیه رو دوست دارم

1400/09/25 - 18:58
B_DEL

هدیه رو دوست دارم

1400/09/25 - 18:58
B_DEL

هدیه رو دوست دارم

1400/09/25 - 18:58
B_DEL

هدیه رو دوست دارم

1400/09/25 - 18:58
B_DEL

هدیه رو دوست دارم

1400/09/25 - 18:58
B_DEL

هدیه رو دوست دارم

1400/09/25 - 18:58
B_DEL

هدیه رو دوست دارم

1400/09/25 - 18:59
B_DEL

هدیه رو دوست دارم

1400/09/25 - 18:59
B_DEL

هدیه رو دوست دارم

1400/09/25 - 18:59
B_DEL

گلاره رو دوست دارم

1400/09/25 - 18:59
B_DEL

گلاره رو دوست دارم

1400/09/25 - 18:59
B_DEL

گلاره رو دوست دارم

1400/09/25 - 18:59
B_DEL

گلاره رو دوست دارم

1400/09/25 - 18:59
B_DEL

گلاره رو دوست دارم

1400/09/25 - 18:59
B_DEL

گلاره رو دوست دارم

1400/09/25 - 18:59
B_DEL

گلاره رو دوست دارم

1400/09/25 - 18:59
B_DEL

گلاره رو دوست دارم

1400/09/25 - 18:59
B_DEL

گلاره رو دوست دارم

1400/09/25 - 18:59
B_DEL

گلاره رو دوست دارم

1400/09/25 - 18:59
B_DEL

گلاره رو دوست دارم

1400/09/25 - 18:59
B_DEL

گلاره رو دوست دارم

1400/09/25 - 18:59
B_DEL

گلاره رو دوست دارم

1400/09/25 - 18:59
B_DEL

خدایا عاشقتممممممممم

1400/09/25 - 18:59
B_DEL

خدایا عاشقتممممممممم

1400/09/25 - 18:59
B_DEL

خدایا عاشقتممممممممم

1400/09/25 - 19:00
B_DEL

خدایا عاشقتممممممممم

1400/09/25 - 19:00
B_DEL

خدایا عاشقتممممممممم

1400/09/25 - 19:00
B_DEL

خدایا عاشقتممممممممم

1400/09/25 - 19:00
B_DEL

خدایا عاشقتممممممممم

1400/09/25 - 19:00
B_DEL

خدایا عاشقتممممممممم

1400/09/25 - 19:00
B_DEL

خدایا عاشقتممممممممم

1400/09/25 - 19:00
B_DEL

خدایا عاشقتممممممممم

1400/09/25 - 19:00
B_DEL

خدایا عاشقتممممممممم

1400/09/25 - 19:00
B_DEL

خدایا عاشقتممممممممم

1400/09/25 - 19:00
B_DEL

خدایا عاشقتممممممممم

1400/09/25 - 19:01
B_DEL

خدایا عاشقتممممممممم

1400/09/25 - 19:01
B_DEL

خدایا عاشقتممممممممم

1400/09/25 - 19:01
B_DEL

خدایا کمکمون کن از پس مشکلاتمون بر بیایم

1400/09/25 - 19:01
B_DEL

خدایا شر کرونا رو بکن از سرزمینمون

1400/09/25 - 19:01
B_DEL

خدایا پناه میبرم به تو از عشقی که به صلاح نیست

1400/09/25 - 19:02
B_DEL

خدایا پناه میارم به تو از هر وسوسه شیطان

1400/09/25 - 19:02
B_DEL

خدایا التماست میکنم مراقب قلب آدمهایی که دوسشون دارم باش نذار بشکنه

1400/09/25 - 19:02
B_DEL

ان الله فی قلوب منکسره

1400/09/25 - 19:02
B_DEL

خدااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

1400/09/25 - 19:04
B_DEL

خدااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااایاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

1400/09/25 - 19:04
B_DEL

شکرررررررررررررررررررررررررررررتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

1400/09/25 - 19:04
B_DEL

یه تنه فداتم رفیق همه غمات مال من تو فقط بخند

1400/09/25 - 19:05
B_DEL

پری کووووووووووووووووووووووووووووووووچوووووووووووووووووووووووولووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووم

1400/09/25 - 19:05
B_DEL

پر بحثا که سهله کلو سایتو میزنم به نامتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

نمیدونم چجوری ولی خب گفتم ک در جریان باشی

1400/09/25 - 19:06
B_DEL

کجاااااااااااااااااااااااااااااایییییییییییییییییییییی

1400/09/25 - 19:06
B_DEL

دلتنگتم

1400/09/25 - 19:06
B_DEL

دلتنگشم

1400/09/25 - 19:06
B_DEL

دلتنگ همتونم

1400/09/25 - 19:06
B_DEL

دلتنگ خودم

1400/09/25 - 19:06
B_DEL

خدااااااااااااااااااااااااااااا

1400/09/25 - 19:06
B_DEL

چه حاله خوبیه دیوونگی با تو

1400/09/25 - 19:07
B_DEL

1400/09/25 - 19:07
B_DEL

:شاد

1400/09/25 - 19:07
B_DEL

معلومه دیووونم یا بلند تر داد بزنممممممممممممممممممممممممممممممممم

1400/09/25 - 19:08
B_DEL

خستم فاطمههههههههههههههههه خستهههههههههههههههههه شدمممممممممممم

1400/09/25 - 19:08
B_DEL

از همههههههههههههههههههههههه چی خسته شدممممممممممممممممم

1400/09/25 - 19:08
B_DEL

از صبر کردن

1400/09/25 - 19:08
B_DEL

از نرسیدن

1400/09/25 - 19:08
B_DEL

از نگفتن

1400/09/25 - 19:08
B_DEL

دارم خفههههههههههههه میشمممممممممممممممممممممم

1400/09/25 - 19:08
B_DEL

دارمممممممممممممممممم تموم میشمممممممممممممممممممممم

1400/09/25 - 19:10
B_DEL

دارم میفتممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

1400/09/25 - 19:10
B_DEL

هیچ کس تو این خراب شده نیست دستمو بگیرههههههههههههههههههههههههه

1400/09/25 - 19:11
B_DEL

ولی خدایا شکرت

1400/09/25 - 19:11
B_DEL

نه دمت گرم

1400/09/25 - 19:11
B_DEL

شکرت که همیشه هستی

1400/09/25 - 19:11
B_DEL

مرررسی واقعا

1400/09/25 - 19:11
B_DEL

بابت همه چی

1400/09/25 - 19:11
B_DEL

هر چی هیچی ندارم ولی یه چیزایی هم دارم

1400/09/25 - 19:11
B_DEL

خیلی خوبه نهههه؟؟؟؟؟؟؟؟

1400/09/25 - 19:11
B_DEL

خداااااااااااااااااااااااااااااا

1400/09/25 - 19:12
B_DEL

بیا برقصیم با هم

1400/09/25 - 19:12
B_DEL

بلدی برقصی؟

1400/09/25 - 19:12
B_DEL

آهنگ چی بذارم

1400/09/25 - 19:12
B_DEL

باید کلی بگردی بگردی بگردی تا یه لباس قشنگ پیدا کنی واسه جشن

1400/09/25 - 19:12
B_DEL

بعد نپوشیش

1400/09/25 - 19:12
B_DEL

بعد همه چی بهم بریزه

1400/09/25 - 19:13
B_DEL

دارم چی میگم الان

1400/09/25 - 19:13
B_DEL

کجااااااااااااااااااااااااایییییییییییییییییییییییی میگممممممممممممممممممممم

1400/09/25 - 19:13
B_DEL

بیاید کامنت بذاریییددددددددددددددددددد

1400/09/25 - 19:14
B_DEL

الان خوبهه؟؟؟

1400/09/25 - 19:14
B_DEL

خستم ...واقعا خستم

1400/09/25 - 19:15
B_DEL

ولی من و کم آوردن ؟؟؟

1400/09/25 - 19:16
B_DEL

کم رو که آوردم ...ولی...یادمه دنده مو که تو مسابقه زدن هنوز پونزده ثانیه تا اخرش مونده بود ...نفس نداشتم کم آورده بودم لعنتیا دوتاشون شکسته بودن ولی من باخت نمیدم به احدی
با همون دنده شکسته تو همون مسابقه طلا شدم
ولی دیگه هیچ وقت نتونستم مبارزه کنم
من اینجوری میجنگم اونقد میجنگم تا گندش در بیاد

1400/09/25 - 19:17
B_DEL

لجبازم

1400/09/25 - 19:17
B_DEL

ولی خستم

1400/09/25 - 19:17
B_DEL

دنده هات بشکنه یه حرفهه

1400/09/25 - 19:17
B_DEL

دلت بشکنه...

1400/09/25 - 19:18
B_DEL

کلی آرزو رو دفن میکنم هرر روز

1400/09/25 - 19:18
B_DEL

میفهمی؟

1400/09/25 - 19:18
B_DEL

ولی مجبورم زنده بمونم

1400/09/25 - 19:18
B_DEL

بخندم

1400/09/25 - 19:18
B_DEL

:لبخندی

1400/09/25 - 19:18
B_DEL

-دی-

1400/09/25 - 19:18
B_DEL

:دی

1400/09/25 - 19:18
B_DEL

:سرد

1400/09/25 - 19:18
B_DEL

:بی دندون

1400/09/25 - 19:18
B_DEL

:آمازون

1400/09/25 - 19:18
B_DEL

:رئیس

1400/09/25 - 19:19
B_DEL

<img src=ی" title=":خرگوشی" />

1400/09/25 - 19:19
f-fatemeh

وایییییی خوددااااا 🥺🥺🙁
تو دیووونه ایییی

1400/09/25 - 20:23
f-fatemeh

خودایاااا این دیوووونرو برامون حفظظظظ کن

1400/09/25 - 20:24
f-fatemeh

درجواب :B_DEL

خدایا التماست میکنم مراقب قلب آدمهایی که دوسشون دارم باش نذار بشکنه

آمیـــــــــــــــــن
عاشختم🥺🥺🥺🥺

1400/09/25 - 20:24
B_DEL

رفت تو پر بحثا دلبر ...

1400/09/25 - 20:25
f-fatemeh

درجواب :B_DEL

یه تنه فداتم رفیق همه غمات مال من تو فقط بخند

تو بخندی منم مخندممم هندونه شیرینم

1400/09/25 - 20:25
f-fatemeh

درجواب :B_DEL

پر بحثا که سهله کلو سایتو میزنم به نامتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

نمیدونم چجوری ولی خب گفتم ک در جریان باشی

:قهقهه
باید هادیو بکشیم

1400/09/25 - 20:26
f-fatemeh

درجواب :B_DEL

از همههههههههههههههههههههههه چی خسته شدممممممممممممممممم

:هعی خسته نباشی
یروز تموم میشه این سختیای گوزو
قربون انگشتات برم خسته شد

1400/09/25 - 20:28
B_DEL

فدات برم

1400/09/25 - 20:28
f-fatemeh

درجواب :B_DEL

کم رو که آوردم ...ولی...یادمه دنده مو که تو مسابقه زدن هنوز پونزده ثانیه تا اخرش مونده بود ...نفس نداشتم کم آورده بودم لعنتیا دوتاشون شکسته بودن ولی من باخت نمیدم به احدی
با همون دنده شکسته تو همون مسابقه طلا شدم
ولی دیگه هیچ وقت نتونستم مبارزه کنم
من اینجوری میجنگم اونقد میجنگم تا گندش در بیاد

یسسسس
استاد عربی حرف اخرم همینو میگه
گندشو دربیار تو کارات:دی

1400/09/25 - 20:31
f-fatemeh

درجواب :B_DEL

رفت تو پر بحثا دلبر ...

خیلیییی دیوونه ای
ماچ رو انگشتات:بوس

1400/09/25 - 20:31
f-fatemeh

درجواب :B_DEL

فدات برم

خدانکنه خنگ
راسی بیا پی وی یچیزی باید بت بگم

1400/09/25 - 20:32
B_DEL

حااااااااااااااااااح چطوری دلبر

1400/12/6 - 22:22
B_DEL

بکنمیش هزار تا؟

1400/12/6 - 22:23
B_DEL

همینجا بحرف باهام از همه چی بوگو

1400/12/6 - 22:23
f-fatemeh

از چی بگم😂😂😂۱۰۰مگ نت مونده برام:گگگ

1400/12/6 - 22:24
B_DEL

کجایی دلبر نازم

1400/12/6 - 22:24
B_DEL

همون صد نتو بگو از هر چی دوس داری
یادته هر وخ ناراحت بودی مجبورت میکردم حرف بزنی؟
الانم بحرف از هر چی اذیتت میکنه

1400/12/6 - 22:25
f-fatemeh

الان ناراحت نیسم که:/
درس مخونی هندونه؟دیه چه خبر
مامانت بهتره

1400/12/6 - 22:26
B_DEL

آره پری کوچولو
درد داره.ولی خب خوبه حالش.

1400/12/6 - 22:29
B_DEL

باورت نمیشه حدود شیش هزار تا تست زدم این دو هفته بعد آزمون امروزو ریدممم
خودم باورم نمیشه هنو:(
درصدام تو خونه همش عالییی تو ازمون گه شد

1400/12/6 - 22:29
f-fatemeh

درجواب :B_DEL

باورت نمیشه حدود شیش هزار تا تست زدم این دو هفته بعد آزمون امروزو ریدممم
خودم باورم نمیشه هنو:(
درصدام تو خونه همش عالییی تو ازمون گه شد

برا چی اخه؟؟؟
استرس داری!؟؟

1400/12/6 - 22:32
B_DEL

نه نمیدونم چشه:|

1400/12/6 - 22:36
B_DEL

این ریم خلی اذیت میکنه از وقتی مرخص شدم اصن روبه راه نیستم
:خسته

1400/12/6 - 22:37
f-fatemeh

درجواب :B_DEL

نه نمیدونم چشه:|

:/تمرکز نداری

1400/12/6 - 22:44
f-fatemeh

درجواب :B_DEL

این ریم خلی اذیت میکنه از وقتی مرخص شدم اصن روبه راه نیستم
:خسته

کی باید باز بری؟

1400/12/6 - 22:45
B_DEL

معلوم نی گفتن هر وقت عود کرد برگردید

1400/12/7 - 11:05
f-fatemeh

:/خدانکنه
داداشت بزرگ شده حسابی؟؟

1400/12/7 - 14:33
B_DEL

اوهوم مردی شده واس خودش

1400/12/7 - 14:44
f-fatemeh

زن نمخاد؟؟؟

1400/12/7 - 14:44
B_DEL

:خخخ عروس نمخایم:سوت

1400/12/7 - 14:46
f-fatemeh

:|من ب این خشکلی

1400/12/7 - 14:46
B_DEL

تو رو میذارم تو دبه ترشی با خودم میبرم همه جا پیش خودم باشی

1400/12/7 - 14:49
f-fatemeh

:لاو
ترشی ماس موسیر باشه فقط

1400/12/7 - 14:52
B_DEL

:|

1400/12/7 - 14:54
f-fatemeh

ترشی موسیر لا اقل

1400/12/7 - 14:56
B_DEL

:/

1400/12/7 - 14:56
f-fatemeh

:/بخدا

1400/12/7 - 14:56
B_DEL

:|

1400/12/7 - 14:58
f-fatemeh

:اشک من کجام کودنه بقشور فش نده

1400/12/7 - 14:59
f-fatemeh

بیشور*

1400/12/7 - 14:59
B_DEL

عزیزم حالا خودتو ناراحت نکن:دی

درجواب :f-fatemeh

:اشک من خر و کودنم تو چرا به روم میاری؟

1400/12/7 - 15:18
f-fatemeh

خر:|
تا هش روز ساینا ممنوع الورودت میکنم

1400/12/7 - 15:19
B_DEL

:d

1400/12/7 - 15:27
f-fatemeh

نیشتا ببند:|
بدو تونبونام بشور مخام برم بیرون

1400/12/7 - 15:28
B_DEL

با تونبون میری حموم؟

درجواب :f-fatemeh

نیشتا ببند:|
بدو تونبونام بشور مخام برم حموم

1400/12/7 - 15:38
f-fatemeh

مریضی مگه:/
ای کارای قبیحانه چیه خدایآ ا ا ا ا ا ا ا ا آ آ ا ا ا ا ا منو ماس کنننننن

1400/12/7 - 15:40
f-fatemeh

تنبونمو با خدم فبرم حموم که چی بشه

1400/12/7 - 15:41
f-fatemeh

ببرم*

1400/12/7 - 15:41
B_DEL

خاک عالم مگ میخواستی ببریش؟؟؟

درجواب :f-fatemeh

دوس پسرمو با خدم فبرم حموم که چی بشه

1400/12/7 - 15:42
f-fatemeh

:/ دوعالمه خجالت بکش

1400/12/7 - 15:44
B_DEL

جووون بابا راه افتادی توم

1400/12/7 - 15:46
f-fatemeh

:/دیه دوزت ندارم
میرم اصغرو دوز میدارم

1400/12/7 - 15:48
B_DEL

برو

1400/12/7 - 16:37
f-fatemeh

اصغرو دوز ندارم

1400/12/7 - 16:37
B_DEL

هر جور راحتی

1400/12/7 - 16:38
f-fatemeh

تورو دوز دارم

1400/12/7 - 16:39
B_DEL

پ بکش پایین

1400/12/7 - 16:41
f-fatemeh

:|

1400/12/7 - 16:41
B_DEL

فاطی دلم گرفته خستمه

1401/03/20 - 21:01
B_DEL

به قول هادی چاره ای جز دوباره تلاش کردن ندارم:(

1401/03/20 - 21:01
B_DEL

ولی دیگه جون ندارم اینهمه صبوری...آخرش هیچی

1401/03/20 - 21:02
B_DEL

خیلی داغونم

1401/03/20 - 21:02
B_DEL

دیگه حسم استرس و اظطراب نیست رسما وحشت زده ام

1401/03/20 - 21:03
f-fatemeh

تری
تو تلاشتو کردی اما نتیجه خوب نگرفتی؟؟
لا اقل اینو میدونی ک تلاشتو کردی
اما من تلاشی نکردم نتیجه خوبی هم نخاهم گرفت
و الان عصبی ام استرس دارم

1401/03/20 - 21:03

پربحث ها

داغترین ها

1. چقد شعربلدین؟؟ بیاین مشاعره کنیم تو دیدگاه این پست : 2. بازنشر نکردین دوباره میذارمش : بنده خدایی میگفت :بهتر نبود به جای اینکه 14 میلیارد هزینه ی ساخت ضریح امام حسین کن...یخرن 3. ترجمشو نمیگم:D 4. دوستان عزیزم مهلت شرکت در مسابقه تمام شد به دلیل اینکه تعداد شرکت کننده ها عدد فردی هست و نمیشه رده بندی و دو به د.....❤️ 5. {-95-}{-95-}{-95-} داخل دیدگاه های این پست میتونید باهم صحبت کنید متاسفانه فعلا ارسال پست خراب شده دارم میگردم ب...باشه 6. #سَـلامـ ...{-29-}{-35-} #مـُژدهـ ، #مـُژدهـ ...{-21-} #بِشِتابیـــد ...{-21-} اَوَلیـن مِهـمانـِ #صـَندَلـیِـ-...35-} 7. به والله قسم در این ایام توهینی به مقدسات ببینم کمترین جواب من نفرین است احدی که اعتقاد نداره غلط می کنه با سوا...اشید 8. #بـیـوطور💕 از‌میآنِ‌اشْڪٰال‌هِندسٖۍ‌عاشْق‌شِش‌گوشه‌ام...🌱 9. دوستان عزیز از فرداشب مسابقه هامون شروع میشه جهت شرکت در مسابقه ها حتما باید عضو گروه مسابقه باشید میتونید نظ... کنم 10. با عرض سلام خدمت تمامی کاربرای عزیز ساینا ما یک مسابقه رو تدارک دیدیم برای این هفته این مسابقه به این نحو هست که ه...علی❤ 11. ناز کنی نظر کنی، قهر کنی ستم کنی گر که جفا ،گر که وفا، از تو حذر نميشود داغ که دارد اين دلم، داغ تو و خیال تو " بی...#462 12. دل که رنجید از کسی,خرسند کردن مشکل است شیشه ی بشکسته را پیوند کردن مشکل است کوه را با آن بزرگی می توان هموار کرد ...#914 13. عزیزانی که برای خرید گوشی کمک کرده بودن دم همتون گرم گوشی امروز دست بچه ها رسیده معلمشون میگفت خیلی ذوق کردن خیلی ....jpg 14. " ' " ' " ' " ' " ' " ''' 15. اگه اجازه بدین می خوام یه تبلیغات پاپ آپ به شبکه اضافه کنم چون واقعا از پس هزینه هاش برنمیام دیگه ممنون :)

کاربران فعال

گروه‌های فعال

برچسب ها

شبکه اجتماعی ساینا · طراحی توسط گروه طراحی وب ابتکارنو