لطفا کسی به داد من نرسه من خیلی وقته تموم شدم نه به حرفاتون گوش میدم نه ارزشی برای بودناتون قائلم اون که بهش نیاز داشتم باشه نبود شما که هیچی نیستید

مشخصات

موارد دیگر
ماحــــــــــــــــور
39 پست
زن

دنبال‌کنندگان

(13 کاربر)

بازدیدکننده

برچسب ‌های کاربردی

ماحــــــــــــــــور

ماحــــــــــــــــور
ماحــــــــــــــــور

ماحــــــــــــــــور
ماحــــــــــــــــور
بعضی وقتا آدم فقط یکیو میخواد که حمایتش کنه
همین:چای

ماحــــــــــــــــور
ماحــــــــــــــــور
دیگه حالم داره از فیزیک و لب تاب و مجازی و زندگی و آدما و این دنیا بگایی بهم میخوره:دی

ماحــــــــــــــــور
ماحــــــــــــــــور

ماحــــــــــــــــور
ماحــــــــــــــــور
واح:دی
معدم منو گایید:دی:عه

ماحــــــــــــــــور
ماحــــــــــــــــور

ماحــــــــــــــــور
ماحــــــــــــــــور

ماحــــــــــــــــور
ماحــــــــــــــــور

ماحــــــــــــــــور
ماحــــــــــــــــور

ماحــــــــــــــــور
ماحــــــــــــــــور

ماحــــــــــــــــور
ماحــــــــــــــــور

ماحــــــــــــــــور
ماحــــــــــــــــور

ماحــــــــــــــــور
ماحــــــــــــــــور

ماحــــــــــــــــور
ماحــــــــــــــــور

ماحــــــــــــــــور
ماحــــــــــــــــور

صفحات: 1 2 3 4 5 6