یافتن پست: #پسر-فاطمه

آقای ؟没有人
آقای ؟没有人


ماجرایِ دلِ خون گشته نگویم با کس

زان که جز تیغِ غمت نیست کسی دَمسازم

تفکیک

جستجو برای
نوع پست توسط در گروه تاریخ