یافتن پست: #و-من

آقای ؟没有人
آقای ؟没有人
باران برای تو می‌بارد

و رنگین‌کمان
– ایستاده بر پنجه‌ی پاهایش –
سرک کشیده از پسِ کوه
تا رسیدن تو را تماشا کند.

نسیم هم مُدام
می‌رود و بازمی‌گردد

با رؤیای گذر از درز روسری
و دزدیدن عطر موهایت!

زمین و عقربه‌ی ساعت‌ها
برای تو می‌گردند

به دورِ (ط)!

دیدگاه
1401/04/2 - 13:29 ·

دیدگاه

تفکیک

جستجو برای
نوع پست توسط در گروه تاریخ