یافتن پست: #عارفی-میگفت

حضرت@دوست
حضرت@دوست

کوچک باش#عاشق.............
که#عشق-میدوند.................
کردن را...................


دانلود موزیک

1545950217120881_large.jpg

حضرت@دوست
حضرت@دوست
.......
فقط-دوست.داشتن نیست.....
مراقبت می خواهد ..............


دانلود موزیک

f6152bd228a687b914e0b55d9691a9afe66eb6e3.jpg

حضرت@دوست
حضرت@دوست

درد ...همان درد است.......
مثال..#درد-من..خیال تو


دانلود موزیک

1546271841736922_large.jpg

حضرت@دوست
حضرت@دوست

بهترین نگهبان در يک خانواده،
زن و شوهر نسبت به یكدیگر است.


دانلود موزیک

1546447285634801_large.jpg

حضرت@دوست
حضرت@دوست

دست در هر دل پاك اين احساس را گذاشته است كه به تنهايي نمي تواند شود و بايد خود را در ديگران بجويد.

گه در مي آموزيم كه رعايت حال ديگري بهتر از در اثبات است.
1591171061744454_thumb.jpg

حضرت@دوست
حضرت@دوست

را ی خویش می بیند
و همواره در اضطراب است که دیگری از چنگش نرباید
و اگر ربود با هردو می ورزد
و نیز می گردد
1546458859699860_large.jpg

حضرت@دوست
حضرت@دوست

وظیفه می‌شود تا کارها را به‌خوبی انجام دهی،
اما کمک می‌کند تا آن‌ها را زیبا دهی.
1546459212875243_large.jpg

حضرت@دوست
حضرت@دوست

هيچ موجودي در دنيا وجود ندارد كه در اثر ورزيدن به يك موجود ديگر، حتي اگر يك پيش پا افتاده و پست هم باشد،
در روح خود به نياورد.
1546459660490750_large.jpg

حضرت@دوست
حضرت@دوست

مهد پرورش خرد، عقل نيست، بلكه دامان است.
نهال خرد بايد در كوزه كاشته شود و با آب آبياري گردد.
1546460273925707_large.jpg

حضرت@دوست
حضرت@دوست

نباید آدمی را به گوشه وادار کند ،

این باید توان انسان ،
به سوی آرمان های را داشته باشد .
1546464550819728_large.jpg

حضرت@دوست
حضرت@دوست

انسان بسیار است وقتی که است
چرا.که
اگر وجود نداشته باشد، هیچ نیز وجود نخواهد داشت.
1546524897166196_large.jpg

حضرت@دوست
حضرت@دوست

مثل است که باید آن را دهی.
نه از جدایش کنی........
ولی دست ترا از من جدا کرد


دانلود موزیک

1546623180225424_large.jpg

حضرت@دوست
حضرت@دوست

ستاره وقتی میشکند میشود شهاب اما وقتی دلی بشکند میشود سوال بی ؟
مثل دلم من در نگاه بی تو


دانلود موزیک

1546793719607100_large.jpg

حضرت@دوست
حضرت@دوست

می توانی کنی که#گل-های-رز-خار دارند....
یا می توانی باشی که#خارها (گل) رز دارند
وتو رز باش در کنار من


دانلود موزیک

1546871055555867_large.jpg

حضرت@دوست
حضرت@دوست

ذهن#جایگاهی است...
که می توان از#بهشت-جهنم
واز جهنم-بهشت بیافریند .....
مثل .رویاهایمون که تو به ش تبدیل کردی.....


دانلود موزیک

1547206454693132_large.jpg

صفحات: 1 2 3

تفکیک

جستجو برای
نوع پست توسط در گروه تاریخ