یافتن پست: #تُـــو

⭐مـــــــــــاحور⭐
⭐مـــــــــــاحور⭐
.[ ❤️ ]...
تَـنهــا نگـــرانِ ایـن بـودم
که به جُــستجویِ

در دورتریــن کوچِــه‌ی دُنــیا به خانِـه‌ات برسَـم ..

و
به جستجویَـــم رفتِـه باشــی
چه غمبــار ،
وقـتی نميـــدانـى‌
گــم کــرده‌ای یا گــم شُــده‌ای ؟!!

| |

⭐مـــــــــــاحور⭐
⭐مـــــــــــاحور⭐
..[ ❤️ ]...
در فکــرِ دلــبری ز مَـنِ بیــنوا مـباش
صیـدى چنـین حــقیر ،
برازنــده یِ نیـست ؛

شَــب هایِ مه گرفتِــه یِ مُــردابِ بَـختِ مَـن
ای مــــٰاه!
جایِ رقـصِ درخشَـنده یِ نیــست

گمراهـــیِ مَــرا
به حسـابِ می نهَــند
این کَــسرِ شَـــأن چَــشمِ فَــریبَــنده یِ
نیـست..!

| |

⭐مـــــــــــاحور⭐
⭐مـــــــــــاحور⭐
[ ❤️ ]...

با عِـشق مو نمی زنـی !
دُرُســـت شبیــه ســیبی
که از وسـط دو نــیم شُــده اسـت ;
ولی نَـــه !


شیـریــن تَــری...
خُـوش آب و رنـگ تَـر..
وسوسِـــه آلودتَـــر...

⭐مـــــــــــاحور⭐
⭐مـــــــــــاحور⭐
..[ ❤️ ]...
در عکـــسِ
نِــظارت
پیوستِــه میکنَـم ؛
نفریـــن به مَـــن کِـه
عَــکسِ تُـــورا خستِـه میکـنم... !!

| |

⭐مـــــــــــاحور⭐
⭐مـــــــــــاحور⭐
..[ ❤️ ]...
بِـه
『دوست داشتَــــنت』
آورَدم ؛

هَــر جا سُـوال از
مذهَــبم شُــد
نامِ را آوردَم.. ( :

| |

⭐مـــــــــــاحور⭐
⭐مـــــــــــاحور⭐
.[ ❤️ ]...
باز هَــم هَـــوایِ


چه بی گُـــــدار میزنَــد
بِـه سَـــر
چه بی گــدار میزنَـد
به شَــب
چه بی گـدار میزنَـد
به جــاٰن...!

| |

⭐مـــــــــــاحور⭐
⭐مـــــــــــاحور⭐
..[ ❤️ ]...
شبیـهِ
شُـده بـودے ..!

نَــه میشُـد در
گـرِفـت...!
و
نَــه آن ســوے
را دیــد....!

تَـــنها میشُـد......
دَر

گـــم شُـــد !…
كه شُــدم ...

| |

تفکیک

جستجو برای
نوع پست توسط در گروه تاریخ