#مهم-نیست-کیستم؟ در خود بنگر تو کیستی؟

مشخصات

موارد دیگر
حضرت@دوست
10672 پست

دنبال‌کنندگان

(45 کاربر)

بازدیدکننده

برچسب ‌های کاربردی

1130339-3d-فرد-کوچک-ایستاده-در-نزدیکی-به-یک-آیکون-اطلاعات.jpg a028f8c4-6b5f-4c6b-b8c4-3579fa04b2ff-4a35606.jpg i i
حضرت@دوست
حضرت@دوست
هرک اندرون پنجرهٔ آسمان نشست
از پنجهٔ زمانه مسلم پدید نیست

دیدگاه
1401/09/9 - 02:23 ·

دیدگاه
حضرت@دوست
حضرت@دوست
ای دل به غم نشین که سلامت نهفته ماند
وی جم به ماتم آی که خاتم پدید نیست

حضرت@دوست
حضرت@دوست
دردا که چنگ عمر شد زا ساز و بدتر آنک
سرنای گم به بودهٔ ماتم پدید نیست

دیدگاه
1401/09/9 - 02:21 ·

دیدگاه
حضرت@دوست
حضرت@دوست
خاقانیا دمی که وبال حیات توست
در سینه کن به گور که همدم پدید نیست

دیدگاه
1401/09/9 - 02:21 ·

دیدگاه
حضرت@دوست
حضرت@دوست
عیسی لب است یار و دم از من دریغ داشت
بیمار او شدم قدم از من دریغ داشت

دیدگاه
1401/09/9 - 02:20 ·

دیدگاه
حضرت@دوست
حضرت@دوست
آخر چه معنی آرم از آن آفتاب‌روی
کو بوی خود به صبح‌دم از من دریغ داشت

دیدگاه
1401/09/9 - 02:19 ·

دیدگاه
حضرت@دوست
حضرت@دوست
بوس وداعی از لب او چون طلب کنم
کز دور یک سلام هم از من دریغ داشت

حضرت@دوست
حضرت@دوست
من چون کبوتران به وفا طوق‌دار او
او کعبهٔ من و حرم از من دریغ داشت

حضرت@دوست
حضرت@دوست
از جور یار پیرهن کاغذین کنم
کو کاغذ و سر قلم از من دریغ داشت

حضرت@دوست
حضرت@دوست
من ز آب دیده نامه نوشتم هزار فصل
او ز آب دوده یک رقم از من دریغ داشت

حضرت@دوست
حضرت@دوست
خود یار نارد از دل خاقانی ای عجب
گوئی چه بود کاین کرم از من دریغ داشت

دیدگاه
1401/09/9 - 02:16 ·

دیدگاه
حضرت@دوست
حضرت@دوست
ای بیخبر زحال دل ما

دیدی که یار چون ز دل ما خبر نداشت
ما را شکار کرد و بیفکند و برنداشت

حضرت@دوست
حضرت@دوست
ما بی‌خبر شدیم که دیدیم حسن او
او خود ز حال بی‌خبر ما خبر نداشت

حضرت@دوست
حضرت@دوست
ما را به چشم کرد که تا صید او شدیم
زان پس به چشم رحمت بر ما نظر نداشت

حضرت@دوست
حضرت@دوست
گفتا جفا نجویم زین خود گذر نکرد
گفتا وفا نمایم زان خود اثر نداشت

صفحات: 3 4 5 6 7