مشخصات

موارد دیگر
amirali-62
2 پست

دنبال‌کنندگان

بازدیدکننده

amirali-62
amirali-62
چنانچه در فراز و نشیب مسیر زندگی قرار گرفته اید مسیر را باید رفت

و وقتی فکر می کنید این مسیر مسیر شماست مسیر های دیگری که وجود دارد را نخواهید دید

امیرعلی

amirali-62
amirali-62
بوسه ز لب های تو مرا سیراب نکرد

آرامش آغوش تو مرا خواب نکرد

دانم که تو میدانی و این دل بخدا

جز عشق تو این گونه مرا هیچ بیمار نکرد

امیرعلی