نمیدونم...... Tala o zuleykha

مشخصات

موارد دیگر
نمیدونم....
6 پست

دنبال‌کنندگان

بازدیدکننده

نمیدونم....
نمیدونم....
چاکریم هادی
خداقوت

نمیدونم....
نمیدونم....
با عاشقان نشین و همه عاشقی گزین
با هر که نیست عاشق کم گوی و کم نشین
باشد که در وصال تو بینند روی دوست
تو نیز در میانهٔ ایشان نه‌ای ببین

نمیدونم....
نمیدونم....
براتون یه شعر بزارم حالشو ببرید

نمیدونم....
نمیدونم....
از هر چه نه از بهر تو کردم توبه
ور بی تو غمی خوردم از آن غم توبه
و آن نیز که بعد ازین برای تو کنم
گر بهتر از آن توان از آن هم توبه

دیدگاه
1401/05/7 - 01:09 ·

دیدگاه
نمیدونم....
نمیدونم....
از مردم صدرنگ سیه پوشی به
وز خلق فرومایه فراموشی به
از صحبت ناتمام بی خاصیتان
کنجی و فراغتی و خاموشی به

دیدگاه
1401/05/7 - 01:08 ·

دیدگاه
نمیدونم....
نمیدونم....
ای در دل من اصل تمنا همه تو
وی در سر من مایهٔ سودا همه تو
هر چند به روزگار در می‌نگرم
امروز همه تویی و فردا همه تو

دیدگاه
1401/05/7 - 01:04 ·

دیدگاه