کاربران گروه

مدیران گروه

برچسب‌های کاربری

RAGNAR

گروه عمومی · 5 کاربر · 1271 پست
Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
🚶‍♀️

Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
🚶‍♀️

Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
🚶‍♀️

Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
🚶‍♀️

Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
🚶‍♀️

Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
کاش بتونم احساسات غمگینم رو پاک کنم

Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
من وقتی گربه میبینم: 😂


Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
اما اگه موفقیت ادما ب چهرشون بستگی داشت
ورساچه هیچوقت موفق نمیشد

Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
یه حرفایی همیشه هست

Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
رفتاری که بعد از اشتباه میکنی
از خود اشتباه مهم تره.

Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
از ادمای زبون باز بدم میاد واقعا چندشن

Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
غرورم منو گروگان گرفته
و تنهاییرو بهم داده

Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
تا جواب سوال رو پیدا میکنی
زندگی سوال رو عوض میکنه

Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
جنگه ! تو ذهنم جنگه ، دعواس ، دغدغه ،
فکر ، حرف ، خستگی ، بغض ، فشار ،
خانواده ، دوست ، درد .

Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
کی میدونه ک ما کی میمیریم
شاید یساعت دیگه وقتش باشه

صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15