یِهـ مُشتــ پآرآدوکســـم:

مشخصات

موارد دیگر
صحرا
1639 پست

دنبال‌کنندگان

(44 کاربر)

برچسب ‌های شخصی

بازدیدکننده

برچسب ‌های کاربردی

Screenshot_۲۰۱۸۱۲۱۱-۱۹۰۲۳۵_Instagram.jpg IMG_20181204_201508_859.jpg IMG_20181125_110632_970.jpg IMG_20181125_031034_407.jpg
صحرا
صحرا
قُـرص ــآتُ خــوردی؟

+ نـَهـ ، واسِهـ چـی...؟!

- اومَـدیمـُ مَـن یِ وَقت رَفـتَـمـ ; تــو بـایَـد یـادِت بـِرِه..؟!؟

+ تــــــــــو نَبـاشـی واسِهـ چـی بایَـد قُـرص بُـخــورمـ..؟! زِنـدِه بِمــونَـمـ..؟

صحرا
10531492242896809510.jpg صحرا
داری...?!

داره...?!
دوسش داره :)

صحرا
صحرا
ﻣﮕـــــــه ﭼﻘـــﺪﺭ ﻋـُـــﻤﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ
ﮐﻪ ﺩﯾــــــــﻮﺍﻧﻪ ﯼ ﻫـــــــﻢ ,
ﻧﺒــــــــﺎﺷﯿــــﻢ . . .
ﺁﺩﻣﯿﺰﺍﺩ ﺍﺳﺖ ﺩﯾﮕﺮ ...
ﺷﻮﺧﯽ ﺷﻮﺧﯽ ﻋﺎﺷﻖ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ...
ﺑﯽ ﻓﮑﺮ، ﻗﻠﺒﺶ ﺭﺍ ﺟﺎ ﻣﯿﮕﺬﺍﺭﺩ ...
ﺟﺪﯼ ﺟﺪﯼ ﻣﯿﻤﯿﺮﺩ ...
اما دراین میان
ﮔﺎﻩ ﻣﯿﺘﻮﺍﻥ ﺗﻤﺎﻡ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺭﺍﺩﺭﺁﻏﻮﺵ ﮔﺮﻓﺖ،
ﻓﻘﻂ ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ
ﺗﻤﺎﻡ ﺯﻧﺪﮔﯿﺖ
ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺑﺎﺷﺪ

صحرا
صحرا
همیشه که در دسترس باشی
به مرور عادی میشی
گاهی بی دلیل خامــــــــــــــــــــــــوش باش .

صحرا
صحرا
* وقتی شخصی حتی به چیزای الکی زیاد میخنده ،مطمئن باشيد که عمیقا غمگینه .

* وقتی کسی زیاد میخوابه ، مطمئن باشيد که تنهاست .

* وقتی شخصی کم حرف میزنه و اگر هم حرف بزنه حرفشو سریع میگه ، مطمئن باشيد كه رازی رو حفظ میکنه .

* وقتی کسی نمیتونه گریه کنه نشون دهنده شکنندگی و ضعف اونه .

* وقتی کسی غیر عادی غذا میخوره بدونید که اضطراب داره .

* وقتی کسی واسه چیزای کوچیک گریه میکنه ، یعنی دل بی گناه و نرمی داره .

* اگه کسی به خاطر چیزای احمقانه و کوچیک از دستت عصبانی شد ، یعنی که خیلی دوستت داره .

صحرا
love-girl-and-boy-rh-n-5.jpg صحرا
حس خوبیه

صحرا
صحرا
""_-_""این جمله رو خیلی دوست دارم""_-_""

چه زیبا گفت دکتر شریعتی:

در دنیایی که روزی روح خودم مرا ترک میکند انتظار از

دیگران نباید داشت....!

صحرا
صحرا
ديدى وقتى دستت رو با كاغذ ميبرى اذيتت ميكنه ميسوزه از فكرت بيرون نمی ره
اما مثلا وقتى با چاقو ميبرى بعده چند دقيقه فراموش ميكنى ...

در واقع كاغذ از چاقو بّرنده تر نيست ...

ولی تو از كاغذ توقع آسيب رسوندن نداشتى!

اينم حكايت بعضياس كه ما ازشون توقع نداريم ولى بدترين ضربه هارو بهمون ميزنن..

صحرا
صحرا
زندگی یک اثر هنریست ، نه یک مسئله ی ریاضی . . .


بهش فکر نکن ، ازش لذت ببر . . .

صحرا
صحرا
خُـــــــــوش بـہ حال اونـــایـــے

کـہِ ☝️

شــ?ــبُ بـا خَـــنـــــده ⚡

مـیــخـوابـَـن ?

نـــــہ بـــــا?

مـــــوزیـــــــک?

صحرا
صحرا
☑️هر کے خواست ?

☑️از پیشت برہ ?

☑️دویدنو یادش بدہ ??

صحرا
صحرا
ﻧَﺘَﺮﺱْ،،، ﺑِـــــﺰَﻥْ
ﺑِـــﺰَﻥْ
ﺳَﻼﻣَﺘـــــــــﮯ ﺟَــﻮﻭﻧﺎﯾــــــــﮯ ﮎِ ﺩِﻝِ ﭘﯿﺮْ ﺩﺍﺭَﻥْ
ﺳَﻼﻣَﺘــــــــﮮ ﻻﺗﺎﯾـــــــﮯ ﮐِﻪ ﺣُﮑْﻢِ ﺗﯿﺮْ ﺩﺍﺭَﻥْ
ﺳَﻼﻣَﺘﯿِﻪ ﺯَﻧـــــﮯ ﮐِﻪ ﭼِﺸْﻢْ ﺑِﻪ ﺩَﺭْ ﻣﯿﺪﻭﺯِﻩ
ﺳَﻼﻣَﺘــــــﮯ ﺳﯿﮕﺎﺭﯾــــــﮯ ﮐِﻪ ﺭﻭﻟَﺒِﺖْ ﻣﯿﺴﻮﺯِﻩ
ﺳَﻼﻣَﺘــــــﮯ ﺭﻓﯿﻘَﻢْ ﮐِﻪ ﻫَﻤﯿﺸِﻪ ﺑﺎﻫﺎﺷَﻢْ
ﺳَﻼﻣَﺘــــــﮯ ﺧَﻄﺎﯼِ ﺭﻭ ﺩَﺳْﺖِ ﺩﺍﺩﺍﺷَﻢْ
ﺳَﻼﻣﺘﯿﺎﯾــــﮯ ﮐِﻪ ﺑﺎﯾَﺪ ﻧَﮕَﻤُﻮ ﻣﯿﺰَﻧَﻢْ
ﺳَﻼﻣَﺘــــــﮯ ﻋــِـــﺸْــﻘَﻢْ ﮎِ ﻭﺍﺳَﺶْ ﺭَﮔَﻤُﻮ ﻣﯿﺰَﻧَﻢْ
ﺳَﻼﻣَﺘــــــﮯ ﺁﻗﺎﺟﻮﻧﺎ، ﮔَﺮﭼِﻪ ﺧَﺸِﻨَﻦْ
ﺳَﻼﻣَﺘــــــﮯ ﻫَﻤِﻪ ﺍﻭﻧﺎﯾــــﮯ ﮐِﻪ ﺑَﭽِﻪ ﻓَﺸِﻨَﻦْ
ﺳَﻼﻣَﺘـــــﮯ ﺍِﻣﺮﻭﺯ ﺭﻭﺯﺍﯼِ ﺑَﻌﺪﯼ
ﺳَﻼﻣَﺘــــﮯ ﺯِﻧْﺪﻭﻧﯿﺎﯼِ ﺣَﺒْﺲْ ﻋَﺒَﺪﯼ
ﺳَﻼﻣَﺘــــــﮯ ﺍَﺷْﮑﺎﯼِ ﺗﻮ ﭼِﺸْﻢِ ﺧﻮﺍﻫﺮَﻡْ
ﺳَﻼﻣَﺘــــﮯ ﭼُﻮﺭﻭﮐﺎﯼِ ﭘﯿﺸﻮﻧﯿِﻪ ﻣﺎﺩَﺭَﻡْ
ﺳَﻼﻣَﺘــــــﮯ ﺍﻭﻧﺎﯾــــــﮯ ﮎِ ﺭﻭ ﺟَﺪﻭَﻝْ ﻣﯿﺸﯿﻨَﻦْ
ﻫَﻤﻮﻧﺎﯾــــــﮯ ﮎِ ﺩَﻣْﭙﺎﯾﯿﻮ ﺻﻨﺪﻝ ﻣﯿﺒﯿﻨَﻦْ
ﺳَﻼﻣَﺘـــــﮯ ﺩِﻻﯾــــﮯ ﮐِﻪ ﻭﺍﺳَﺖْ ﺟﻮﻥْ ﻣﯿﺪَﻥْ
ﺳَﻼﻣَﺘـــــﮯ ﻋﺎﺷِﻘﺎﯾــــــﮯ ﮎِ ﺧﯿﺎﻧَﺖْ ﺩﯾﺪَن

صحرا
صحرا
♚ﺣِــﺲ ﻣﯿــﮑُـﻨَــﻢ

✪★ ﮔُــﻢ✪★

ﺷـُــﺪﻩ ﺍﻡ … ♚

♚ ﺍﻣّــﺎ

✪★ ﺗَــﻠـــﺦ ﺗَــﺮ ✪★

ﺍﯾﻨــﮑــﮧ ﮐَــﺴــﮯ

✪★ ﺩُﻧﺒـــﺎﻟَــﻢ ✪★

ﻫَــﻢ ﻧِـﻤــﮯ ﮔَــﺮﺩﺩ … ♚.

صحرا
صحرا
حـــڪایــتـــمـــون شــــده

حـــڪایــــت جِــنـاغ

ﻫــــمــــہ ســــره شــــڪســتــنـــمـــون

شـــــــرط بــــســــتــن انــگـــــار

صحرا
صحرا
بچــ?ــه کـه بودیــمـ

میگُـفتن خـدا هَرجــا باشے

دارهـ نِگــاتـ میکنـهـ

خــدا حـــالِ هَــرشَــبَــمـو

مـیبـینـیو کارے نـِمیکُنــے??

صفحات: 13 14 15 16 17

شبکه اجتماعی ساینا · قدرت گرفته توسط شِیرترانیکس طراحی توسط گروه طراحی وب ابتکارنو