خسته ام ; از این همه بی حاصلی...

مشخصات

موارد دیگر
【wolf】
1338 پست

دنبال‌کنندگان

(17 کاربر)

بازدیدکننده

برچسب ‌های کاربردی

1530055771302731.jpg 95_abartazeha_ir-1069.jpg images 500x500_1530988798415622-min.jpg
【wolf】
516.jpg 【wolf】
با قلب من ای عشق، کاری کن که باید

کاری که دل بردارم از اما و شایدکاری که تنها خود بدانی چیست، یا نه

کاری که حتی از خودت هم بر نیایدای دل جلائی تازه پیدا کن که این عشق

چون آه در آئینه خود را می نمایدباید که بر دیوار زندان سر بکوبم

آه مرا گر بشنوَد در می گشایدرفتم که برگردم به آغوش تو ای عشق

تا جان بجای خستگی از تن درآید...فاضل نظری

: اشک: اشک: اشک: اشک: اشک

【wolf】
【wolf】
شیداتر از این شدن چگونه؟

رسواتر از این شدن چگونه؟بیهوده به سرمه چشم داری

زیباتر از این شدن چگونه؟من پلک به دیدن تو بستم

بیناتر از این شدن چگونه؟پنهان شده در تمام ذرات

پیدا تر از این شدن چگونه؟ای با همه مثل سایه همراه

تنهاتر از این شدن چگونه؟عاشق شدم و کسی نفهمید

رسواتر از این شدن چگونه؟"فاضل نظری"

: اشک: اشک: اشک: اشک: اشک

【wolf】
【wolf】
گاهی شرار شرم و گاهی شور شیدایی است

این آتش از هر سر که بر خیزد تماشایی استدریا اگر سر می زند بر سنگ حق دارد

تنها دوای درد عاشق ناشکیبایی استزیبای من ! روزی که رفتی با خودم گفتم

چیزی که دیگر بر نخواهد گشت، زیبایی استراز مرا از چشمهایم می توان فهمید

این گریه های ناگهان از ترس رسوایی استاین خیره ماندن ها به ساعت های دیواری

تمرین برای روزهایی که نمی آیی استشاید فقط عاشق بداند "او" چرا تنهاست

کامل ترین معنا برای عشق تنهایی است ...فاضل نظری

: اشک: اشک: اشک: اشک: اشک

【wolf】
【wolf】
ناگهان آیینه حیران شد،گمان کردم تویی
ماه پشت ابر پنهان شد،گمان کردم تویی

ردپایی تازه از پشت صنوبرها گذشت...
چشم آهوها هراسان شد،گمان کردم تویی

ای نسیم بی قرار روزهای عاشقی
هر کجا زلفی پریشان شد،گمان کردم تویی

سایه ی زلف کسی چون ابر بر دوزخ گذشت
آتشی دیگر گلستان شد،گمان کردم تویی

باد پیراهن کشید از دست گل ها ناگهان
عطر نیلوفر فراوان شد،گمان کردم تویی

چون گلی در باغ،پیراهن دریدم در غمت
غنچه ای سر در گریبان شد،گمان کردم تویی

کشته ای در پای خود دیدی یقین کردی منم
سایه ای بر خاک مهمان شد،گمان کردم تویی


"فاضل نظری"

: اشک: اشک: اشک: اشک: اشک

【wolf】
【wolf】
عجب شبه خوبی:///

【wolf】
【wolf】
@hadi خاستم ویرایش بدم حذف شد:///

【wolf】
Alone.jpg 【wolf】
پشت روز روشنم، شام سیاهی دیگر است

آنچه آن را کوه خواندم، پرتگاهی دیگر استشاید از اول نباید عاشق هم می شدیم

این درست اما جدایی اشتباهی دیگر استدر شب تلخ جدایی عشق را نفرین مکن

این قضاوت انتقام از بی گناهی دیگر استروزگاری دل سپردن ها دلیل عشق بود

اینک اما دل بریدن ها گواهی دیگر استدرد دل کردن برای چشم ظاهربین خطاست

آنچه با آیینه خواهم گفت آهی دیگر است ...

فاضل نظری

: اشک: اشک: اشک: اشک: اشک

【wolf】
ax-profail-fantezi-28.jpg 【wolf】
{-33-}{-33-}{-33-}{-33-}{-33-}

【wolf】
【wolf】
چشم وا کردم و دیدم خبر از رویا نیست

هیچ کس این همه اندازه ی من تنها نیستبی تو این خانه چه سلول بزرگی شده است

که دگر روشنی از پنجره اش پیدا نیستمرگ؛ آن قسمت دوری که به ما نزدیک است

عشق؛ این فرصت نزدیک که دور از ما نیستچشم در چشم من انداخته ای می دانی

چهره ای مثل تو در آینه ها زیبا نیستهیچ دیوانه ای آن قدر که من هستم نیست

چون که اینگونه شبیه تو کسی شیدا نیستمردم سر به هوا را چه به روشن بینی!؟

ماه را روی زمین دیده ام آن بالا نیستمهدی فرجی

: اشک: اشک: اشک: اشک: اشک

【wolf】
【wolf】
سکه ی این مهر از خورشید هم زرین تر است
خون ما از خون دیگر عاشقان رنگین تر است


رود راهی شد به دریا، کوه با اندوه گفت
می روی اما بدان دریا ز من پایین تر است


ما چنان آیینه ها بودیم، رو در رو ولی
امشب این آیینه از آن آینه غمگین تر است


گر جوابم را نمی گویی، جوابم کن به قهر
گاه یک دشنام از صدها دعا شیرین تر است


سنگدل! من دوستت دارم، فراموشم مکن
بر مزارم این غبار از سنگ هم سنگین تر است"فاضل نظری"

: اشک: اشک: اشک: اشک: اشک

【wolf】
【wolf】
ای صورت پهلو به تبدل زده! ای رنگ

من با تو به دل یکدله کردن، تو به نیرنگگر شور به دریا زدنت نیست از این پس
بیهوده نکوبم سر سودازده بر سنگبا من سر پیمانت اگر نیست نیایم
چون سایه به دنبال تو فرسنگ به فرسنگمن رستم و سهراب تو! این جنگ چه جنگی است
گر زخم زنم حسرت و گر زخم خورم ننگیک روز دو دلباخته بودیم من و تو!
اکنون تو ز من دل‌زده‌ای! من ز تو دلتنگ"فاضل نظری"
: اشک: اشک: اشک: اشک: اشک

【wolf】
【wolf】
چنان که از قفس هم دو یا کریم به هم

از آن دو پنجره ما خیره می شدیم به همبه هم شبیه ، به هم مبتلا ، به هم محتاج

چنان دو نیمه سیبی که هر دو نیم به هممن و توایم دو پژمرده گل میان کتاب

من و توایم دو دلبسته از قدیم به همشبیه یکدگریم و چقدر دلگیر است

شبیه بودن گل های بی شمیم به هممن و تو رود شدیم و جدا شدیم از هم

من و تو کوه شدیم و نمی رسیم به همبیا شویم چو خاکستری رها در باد

من و تو را برساند مگر نسیم به هم..."فاضل نظری"{-118-}{-118-}{-118-}{-118-}{-118-}

【wolf】
【wolf】
می بینی ام وقتی به مویم برف غم باشد

روزی که پشتم مثل پشت کوه خم باشدبا تو شبی از حسرت امروز خواهم گفت

وقتی که حرفم محض پیری محترم باشدمی گویم از روزی که خوردم حرفهایم را

ترجیح میدادم که نانم در قلم باشدروزی که گریان از خیابان آمدی گفتی

نفرین به شهری که سگی در هر قدم باشدیادت می آرم گفتی امید بهاری نیست

وقتی زمستان و زمستان پشت هم باشدآن روز وقتی سروهای سبز را دیدیم

شکرخدا شب رفته باید صبحدم باشدچای از دهان افتاد ول کن شاید آن فرصت

روزی برای کودکانت مغتنم باشدمیخواستم از بوسه بنویسم هراسیدم

توی کتابم بیتی از این شعر کم باشدمهدی فرجی{-118-}{-118-}{-118-}{-118-}{-118-}

【wolf】
【wolf】
هر روز ، جهان است و فرازی و نشیبی

این نیز نگاهی است به افتادن سیبیدر غلغله جمعی و تنها شده ای باز

آن قدر که در پیرهنت نیز غریبیآخر چه امیدی به شب و روز جهان است

باید همه عمر خودت را بفریبیچون قصه آن صخره که از صحبت دریا

جز سیلی امواج نبرده است نصیبیآیینه تاریخ تو را درد شکسته است

اما تو نه تاریخ شناسی نه طبیبی !

{-118-}{-118-}{-118-}{-118-}{-118-}

【wolf】
【wolf】
چه غم وقتی جهان از عشق نام تازه می گیرد
از این بی آبرویی ، نام ما آوازه می گیرد


من از خوش باوری در پیله ی خود فکر می کردم
خدا دارد فقط صبر مرا اندازه می گیرد


به روی ما به شرط بندگی در می گشاید عشق
عجب داروغه ای ! باج سر دروازه می گیرد


چرا ای مرگ می خندی ؟ نه می خوانی ، نه می بندی !
کتابی را که از خون جگر شیرازه می گیرد


ملال آور تر از تکرار رنجی نیست در عالم

نخستین روز خلقت غنچه را خمیازه می گیرد!!

"فاضل نظری"

{-118-}{-118-}{-118-}{-118-}{-118-}

صفحات: 3 4 5 6 7

شبکه اجتماعی ساینا · قدرت گرفته توسط شِیرترانیکس طراحی توسط گروه طراحی وب ابتکارنو