آی ام مظلوم

مشخصات

موارد دیگر
shadi
676 پست

دنبال‌کنندگان

(69 کاربر)

بازدیدکننده

برچسب ‌های کاربردی

IMG_20180716_141641.JPG 445520350_181092.jpg 434313057_271847.jpg 434317182_139963.jpg
shadi
shadi
‏پیدا کردن نقطه‌ضعف اطرافیان هوش میخواد؛ استفاده نکردن ازش، شعور..

1 دیدگاه
1395/11/15 - 18:48 توسط موبایل · ۲ موافق

1 دیدگاه
shadi
IMG_20170203_184716.jpg shadi
ولادت حضرت زینب(س) و روز پرستار مبارک:)

1 دیدگاه
1395/11/15 - 18:47 توسط موبایل · ۲ موافق

1 دیدگاه
shadi
426335640_200079.jpg shadi
دلیل پست نزاشتن من :D

1 دیدگاه
1395/11/15 - 18:46 توسط موبایل · ۲ موافق

1 دیدگاه
shadi
shadi
«چارلی چاپلین»حقیقت این است ...
فرودگاهها، بوسه های بیشتری از سالن های عروسی به خود دیده اند!
و دیوار بیمارستانها بیشتر از عبادتگاه ها دعا شنیده اند!
هميشه اینگونه ایم!!!
همه چیز را موکول میکنیم به زمانی که چیزی در حال از دست رفتن است!!

دیدگاه
1395/11/15 - 18:44 در حـــرف هـــایم توسط موبایل · ۱ موافق

دیدگاه
shadi
426120057_136425.jpg shadi
:( :|

6 دیدگاه
1395/10/24 - 21:57 توسط موبایل · ۲ موافق

6 دیدگاه
shadi
426008493_135363.jpg shadi
اجازه هس؟

4 دیدگاه
1395/10/21 - 23:36 توسط موبایل · ۶ موافق

4 دیدگاه
shadi
429708865_36882.jpg shadi
من اومدم باز:)

2 دیدگاه
1395/10/21 - 23:35 توسط موبایل · ۵ موافق

2 دیدگاه
shadi
shadi
گذشته جای خوبی
برای سر زدن هست
اما قطعا جای خوبی
برای ماندن نیست

shadi
shadi
این دو تعریف را به خاطر بسپارید!

ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ ﯾﻌﻨﯽ:
ﺗﻨﺒﯿﻪ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ!

ﮐﯿﻨﻪ ﯾﻌﻨﯽ:
ﺧﻮﺭﺩﻥ ﺯﻫﺮ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﺸﺘﻦ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ!

1 دیدگاه
1395/10/21 - 23:33 توسط موبایل · ۳ موافق

1 دیدگاه
shadi
shadi
گاهی
در شتاب زندگی...
گوشه ای بایست
و آرام زمزمه کن:

خدایا دوستت دارم♥♥♥

shadi
shadi
ﭘﯿﺮﻣﺮدی ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮش در ﻓﻘﺮ زﯾﺎد زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ ﻫﻨﮕﺎم ﺧﻮاب ، ﻫﻤﺴﺮ ﭘﯿﺮﻣﺮد از او ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ ﺷﺎﻧﻪ ای ﺑﺮای او ﺑﺨﺮد ﺗﺎ ﻣﻮﻫﺎﯾﺶ را ﺳﺮو ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ ﺑﺪﻫﺪ.

ﭘﯿﺮﻣﺮد ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺣﺰن آﻣﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮش ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﻢ ﺑﺨﺮم ﺣﺘﯽ ﺑﻨﺪ ﺳﺎﻋﺘﻢ ﭘﺎرﻩ ﺷﺪﻩ و در ﺗﻮاﻧﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﺗﺎ ﺑﻨﺪ ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﮕﯿﺮم ..
ﭘﯿﺮزن ﻟﺒﺨﻨﺪی زد و ﺳﮑﻮت ﮐﺮد. ﭘﯿﺮﻣﺮد ﻓﺮدای آﻧﺮوز ﺑﻌﺪ از ﺗﻤﺎم ﺷﺪن ﮐﺎرش ﺑﻪ ﺑﺎزار رﻓﺖ و ﺳﺎﻋﺖ ﺧﻮد را ﻓﺮوﺧﺖ و ﺷﺎﻧﻪ ﺑﺮای ﻫﻤﺴﺮش ﺧﺮﯾﺪ.
وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺷﺎﻧﻪ در دﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻌﺠﺐ دﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﺴﺮش ﻣﻮﻫﺎﯾﺶ را ﮐﻮﺗﺎﻩ ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ و ﺑﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﻧﻮ ﺑﺮای او ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ . .

ﻣﺎت و ﻣﺒﻬﻮت اﺷﮑﺮﯾﺰان ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ را ﻧﮕﺎﻩ ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ.
اﺷﮑﻬﺎﯾﺸﺎن ﺑﺮای اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرﺷﺎن ﻫﺪر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ را ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﻧﺪازﻩ دوﺳﺖ داﺷﺘﻨﺪ و ﻫﺮﮐﺪام ﺑﺪﻧﺒﺎل ﺧﺸﻨﻮدی دﯾﮕﺮی ﺑﻮدﻧﺪ.


دیدگاه
1395/09/11 - 11:38 توسط موبایل · ۲ موافق

دیدگاه
shadi
shadi
تابلو نقاش را ثروتمند کرد
شعر شاعر به چند زبان ترجمه شد
کارگردان جایزه ها را درو کرد
و هنوز سر همان چهارراه واکس میزند
کودکی که بهترین سوژه بود.

......

دیدگاه
1395/09/11 - 11:36 در حـــرف هـــایم توسط موبایل · ۲ موافق

دیدگاه
shadi
IMG_۲۰۱۶۱۱۲۵_۱۰۴۱۲۳.jpg shadi
طراحی من:)

shadi
426206321_195210.jpg shadi
-_-

دیدگاه
1395/09/11 - 11:33 در حـــرف هـــایم توسط موبایل · ۱ موافق

دیدگاه
shadi
425622384_241819.jpg shadi
السلام علیک یا علی بن موسی الرضا ...

3 دیدگاه
1395/09/10 - 11:30 توسط موبایل · ۲ موافق

3 دیدگاه
صفحات: 13 14 15 16 17

شبکه اجتماعی ساینا · قدرت گرفته توسط شِیرترانیکس طراحی توسط گروه طراحی وب ابتکارنو