مشخصات

موارد دیگر
shadi
655 پست

دنبال‌کنندگان

(62 کاربر)

بازدیدکننده

برچسب ‌های کاربردی

445520350_181092.jpg 434313057_271847.jpg 434317182_139963.jpg IMG_۲۰۱۷۱۱۰۶_۱۴۱۴۲۹.JPG
shadi
429708865_36882.jpg shadi
من اومدم باز:)

2 دیدگاه
1395/10/21 - 23:35 توسط موبایل · ۵ موافق

2 دیدگاه
shadi
shadi
گذشته جای خوبی
برای سر زدن هست
اما قطعا جای خوبی
برای ماندن نیست

shadi
shadi
این دو تعریف را به خاطر بسپارید!

ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ ﯾﻌﻨﯽ:
ﺗﻨﺒﯿﻪ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ!

ﮐﯿﻨﻪ ﯾﻌﻨﯽ:
ﺧﻮﺭﺩﻥ ﺯﻫﺮ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﺸﺘﻦ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ!

1 دیدگاه
1395/10/21 - 23:33 توسط موبایل · ۳ موافق

1 دیدگاه
shadi
shadi
گاهی
در شتاب زندگی...
گوشه ای بایست
و آرام زمزمه کن:

خدایا دوستت دارم♥♥♥

shadi
shadi
ﭘﯿﺮﻣﺮدی ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮش در ﻓﻘﺮ زﯾﺎد زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ ﻫﻨﮕﺎم ﺧﻮاب ، ﻫﻤﺴﺮ ﭘﯿﺮﻣﺮد از او ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ ﺷﺎﻧﻪ ای ﺑﺮای او ﺑﺨﺮد ﺗﺎ ﻣﻮﻫﺎﯾﺶ را ﺳﺮو ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ ﺑﺪﻫﺪ.

ﭘﯿﺮﻣﺮد ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺣﺰن آﻣﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮش ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﻢ ﺑﺨﺮم ﺣﺘﯽ ﺑﻨﺪ ﺳﺎﻋﺘﻢ ﭘﺎرﻩ ﺷﺪﻩ و در ﺗﻮاﻧﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﺗﺎ ﺑﻨﺪ ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﮕﯿﺮم ..
ﭘﯿﺮزن ﻟﺒﺨﻨﺪی زد و ﺳﮑﻮت ﮐﺮد. ﭘﯿﺮﻣﺮد ﻓﺮدای آﻧﺮوز ﺑﻌﺪ از ﺗﻤﺎم ﺷﺪن ﮐﺎرش ﺑﻪ ﺑﺎزار رﻓﺖ و ﺳﺎﻋﺖ ﺧﻮد را ﻓﺮوﺧﺖ و ﺷﺎﻧﻪ ﺑﺮای ﻫﻤﺴﺮش ﺧﺮﯾﺪ.
وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺷﺎﻧﻪ در دﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻌﺠﺐ دﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﺴﺮش ﻣﻮﻫﺎﯾﺶ را ﮐﻮﺗﺎﻩ ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ و ﺑﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﻧﻮ ﺑﺮای او ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ . .

ﻣﺎت و ﻣﺒﻬﻮت اﺷﮑﺮﯾﺰان ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ را ﻧﮕﺎﻩ ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ.
اﺷﮑﻬﺎﯾﺸﺎن ﺑﺮای اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرﺷﺎن ﻫﺪر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ را ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﻧﺪازﻩ دوﺳﺖ داﺷﺘﻨﺪ و ﻫﺮﮐﺪام ﺑﺪﻧﺒﺎل ﺧﺸﻨﻮدی دﯾﮕﺮی ﺑﻮدﻧﺪ.


دیدگاه
1395/09/11 - 11:38 توسط موبایل · ۲ موافق

دیدگاه
shadi
shadi
تابلو نقاش را ثروتمند کرد
شعر شاعر به چند زبان ترجمه شد
کارگردان جایزه ها را درو کرد
و هنوز سر همان چهارراه واکس میزند
کودکی که بهترین سوژه بود.

......

دیدگاه
1395/09/11 - 11:36 در حـــرف هـــایم توسط موبایل · ۲ موافق

دیدگاه
shadi
IMG_۲۰۱۶۱۱۲۵_۱۰۴۱۲۳.jpg shadi
طراحی من:)

shadi
426206321_195210.jpg shadi
-_-

دیدگاه
1395/09/11 - 11:33 در حـــرف هـــایم توسط موبایل · ۱ موافق

دیدگاه
shadi
425622384_241819.jpg shadi
السلام علیک یا علی بن موسی الرضا ...

3 دیدگاه
1395/09/10 - 11:30 توسط موبایل · ۲ موافق

3 دیدگاه
shadi
shadi
انالله و اناالیه راجعون:(
خبرسانحه قطارزائرین مشهدالرضاسخت دلگیرمان کردوموجب تاثروتالم هم وطن هایمان گردید،مصیبت وارده رابه بازماندگان این حادثه تسلیت عرض میکنیم

2 دیدگاه
1395/09/5 - 21:18 توسط موبایل · ۵ موافق

2 دیدگاه
shadi
426331923_122342.jpg shadi
دلتنگی...
دلیل خوبی برای تکرار خریت نیست...

دیدگاه
1395/09/3 - 16:39 توسط موبایل · ۲ موافق

دیدگاه
shadi
shadi
دستان مادرتان را ببوسید
قبل از آنکه مجبور شوید
سنگ سردی را ببوسید

مادرتان را در آغوش بگیرید
قبل از آنکه مجبور شوید
عکسش رادرآغوش بگیرید

دیدگاه
1395/09/3 - 16:33 در حـــرف هـــایم توسط موبایل · ۲ موافق

دیدگاه
shadi
shadi
@nastaran_z_n

بلد نشدی پست بزاری؟:|

7 دیدگاه
1395/08/30 - 20:16 توسط موبایل · ۲ موافق

7 دیدگاه
shadi
426226182_124954.jpg shadi
اربعین رو به همگی تسلیت میگم:(

دیدگاه
1395/08/30 - 09:37 توسط موبایل · ۳ موافق

دیدگاه
shadi
425625655_223501.jpg shadi
♥#اربعین است و جهان دل به غمت می‌بندد♥
♥اشک محراب طواف حرمت می‌بندد♥ ♥اربعین آمده و عطر محرم با اوست♥
♥کشت ما را و دم عیسے مریم با اوست♥ ♥اربعین شد دل ما در سفر کرب‌وبلاست♥
♥ای نسیم سحر! آرامگه یار کجاست؟♥ ♥باز در دل غم مولاے غریب است مرا♥
♥اربعین است و غم شیب خضیب است مرا♥ ♥#اربعین_است_و_جهان_یکسره_هیئت_شده_است ♥
♥#حرم_یار_مهیای_زیارت_شده_است ♥ ♥اربعین شوق حضوریست که جابر دارد♥
♥کربلا بار نخست است که دارد♥
بر همه ی عاشقان باد...

دیدگاه
1395/08/30 - 09:37 توسط موبایل · ۱ موافق

دیدگاه
صفحات: 12 13 14 15 16

شبکه اجتماعی ساینا · قدرت گرفته توسط شِیرترانیکس طراحی توسط گروه طراحی وب ابتکارنو