یافتن پست: #یا_مهدی_ادرکنی

Ibrahim³¹³
Ibrahim³¹³
آنچه ما کردیم با خود هیچ نابینا نکرد🍂 در میان خانه گم کردیم صاحبخانه را..!🍂

Ibrahim³¹³
Ibrahim³¹³
🍃والله لا افارق المهدی عج🍃 به خدا قسم مهدی را تنها نخواهم گذاشت...

Ibrahim³¹³
Ibrahim³¹³
شهــر مـن رو به زوال استــ تو باید باشـی😔
دل مـن زیـــر سـوال استــ تـــو باید باشی😔
فال حافظ زدم آن رنــد غزل خوان میگفت
زندگی بی تـو محال است تــو باید باشـی ..🍂

تفکیک

جستجو برای
نوع پست توسط در گروه تاریخ