یافتن پست: #یااباعبــدلله

مونا یزدی
مونا یزدی


نامَت هنـوزهم
هیجان میـدهـد مَـرا

ایـن پَرچم شمـاست ڪہ
تِڪآن میـدهد مرا

وقتے شبیهِ مـُرده
بہ حُسینیہ مـیـرَوَم

سینہ زَنی
دومرتبہ جـان میدهد مـرا
مونا یزدی
مونا یزدی•|اربعـین پاےپیاده
•|حَرمـت میچـسبد

•|پاےتاول زده
•|زیرعَلمـت میچسـبد

•|همہ لذت دنیا
•|بہ دلم تار شـده

•|اربعـین پاےپیاده
•|حَرمـت میجسـبد
مونا یزدی
مونا یزدی


•|نمڪ روضہ عجـب
•|بر،بَدنم میسـازد

•|دسـت من اسـم تورا
•|روےتَنم میسـازَد

‌‌•|مادرم قـول وفـاداد
•|ڪہ بعـدازمرگم

•|پیرهـن مشڪی من را
•|ڪفنم میسـازَد

مونا یزدی
مونا یزدیسالہاسـت خـودت
بر،لَبـم انداختہ اے

در،سَـرم حال وهـواے
حَـرم انداختہ اے

نوڪرانت،همہ را
ڪربُبَلایـےڪردے

بازهـم اسـم مرا
ازقـلم انداختہ اے
مونا یزدی
مونا یزدی
♥️


•|آن ساعتـےخـوش اسـت
•|کہ مـن گریہ میڪنم

•|آن گریہ را بہ محـضرتان
•|هـدیہ میـڪـنـم

•|هرڪس بہ تکیه گاه وپناهی
•|دلـش خـوش اسـت♥️

•|مـن،نوڪرم
•|بہ صاحـب خـود تڪیہ میڪنم

❤️

مونا یزدی
مونا یزدی


درمصـرع اول ڪربلامیخواهم
درمصـرع بعدڪربلامیخواهم

صـدبیت اگرگفته شـود،درشعرم
هرمصـرع آن ڪربلامیخـواهم

ایرادنداردبه ڪسی اصـلا چه؟
شعرخودم است ڪربلامیخواهم

یک عمربه هر،روضـه رفتم گفـتم
با ےپیاده،ڪربلامیخـواهمے


مونا یزدی
مونا یزدی
♥️∞

•|نزد طبـیب رفـتم و
•|درمـان تورانـوشت

•|یڪ ڪربلا،مـراببرے
•|خـوب میشـوم

...


مونا یزدی
مونا یزدی
•|گـر،بَناست بہ مـن •|مُـزدیڪ دهہ بـدهـے •|طـواف حضرت شش گوشہ •|میشـود،باشـد؟


مونا یزدی
مونا یزدی


•|درآرزوےحـریم تـو
•|چـشم،تَردارم

•|تـورا،ازجان خـود ارباب
•|دوسـت،تر دارم

•|مـراعجیـب گرفتار
•|ڪربلا،کردے

•|بگوچگونہ،ز عـشق تو
•|دسـت بردارم
مونا یزدی
مونا یزدی


ڪولہ،بر،دوش
سفـرسمت شمامیچـسبـد

،پاےپیاده
ڪربلامـیچـسـبـد

زائرےتشنہ رسیـدو گفـت
بیش از همہ چـیز

چاے،پُر رنگ عراقـے
بہ گـدا میچـسبد

مونا یزدی
مونا یزدی


کـودکےبیـش نبـودم
بہ تـووابستہ شــدم

ایـن هم از،مرحمتِ
مـادرمولای من اسـتء(س)

مونا یزدی
مونا یزدی
[❤️]

•|گفـتندڪارتان چیـست؟
•|همہ گفتیم

•|چـون بارِ عـشق را
•|بہ سر،شانہ میبریم

•|مارااگرچہ
•|بازےدنیا خـراب ڪرد

•|امابہ لطف ،ارباب
•|بهـتـریمےشماهویت_ماست

مونا یزدی
مونا یزدی


گر،طبیبِ دل
فقـط شش گوشہ اسـت

مـن مریضم
مرا،برسـانیدتاحَرمـشمونا یزدی
مونا یزدیاربعین پاےپیاده
حـرمـت مـیـچـسـبـد

پاےتاول زده
زیرعلمـت میچسبد


همہ لذت دنیا
بہ دلم تار شــده
یڪ سفـرپاےپیاده
حرمت میچسبد
تفکیک

جستجو برای
نوع پست توسط در گروه تاریخ

شبکه اجتماعی ساینا · قدرت گرفته توسط شِیرترانیکس طراحی توسط گروه طراحی وب ابتکارنو