یافتن پست: #یااباعبـدلله

مونا یزدی
مونا یزدی
♥️●

عآشقـَت دور ازحَـرم
احـساس غربـت میڪنـد

باز،باعڪس حـرم
یڪ گوشہ خلـوت میڪنـد

باز،باحال بُڪاء
زانوےغم گیـرم بغل

باخـودم گـویم
ڪہ آیا،او اجـابَت میڪند؟ے


مونا یزدی
مونا یزدی


•|فقط زِ درس الفـبـا
•|‌«ح،س،ی،ن»را بَلـدیم

•|هـزارشڪر کہ
•|سطح سـوادِمان این اسـت

ے

مونا یزدی
مونا یزدیهرچہ پُل،پشت سرم هسـت
خرابَش بِنمـا♡

تابہ فڪرم نزنـد؛از
رَه توبـرگردم

نمڪ سفره ات یڪ عُمر
زمیـن گیرم ڪرد

مـن بہ قـربـانِ تـو،و
نانِ حلالَـت ارباب

ےسنگ_لَحدم_بنویسیدحسین


مونا یزدی
مونا یزدی


مـن خرابَـم،حضرت ارباب
دستـم را بگیر

جان عباسَت
جواب گریہ هایـم رابده

اےعزیزفاطمہ
شش گوشہ ات دل میبرد

التماسَت میڪنم
ڪربُ بَلایم را بـده


ےدل_بِڪنم


مونا یزدی
مونا یزدی


•|نمڪ روضہ عجـب
•|بر،بَدنم میسـازد

•|دسـت من اسـم تورا
•|روےتَنم میسـازَد

‌‌•|مادرم قـول وفـاداد
•|ڪہ بعـدازمرگم

•|پیرهـن مشڪی من را
•|ڪفنم میسـازَد

مونا یزدی
مونا یزدی


صـد،طبیب و صـدپزشک و
صـدحکیم پُر،توان

میشوند شاگردهای
اِستکان چایِتان...


ےروضہ_ارباب_چشیدن_دارد

مونا یزدی
مونا یزدی


•|بازهـواےحَرَمت
•|ڪرده مـرا،بیمـارم

•|اربعـین
•|نـوبت دڪتردارم

مونا یزدی
مونا یزدی
‌ ∞

•|یادم نمیـرودڪہ
•|همہ عزتم تویی

•|مـن پاےسفره تـو
•|شـدم محـترم حـسین❥


•|لطفۍڪہ ڪرده اےتو،بہ مـن
•|مادرم نڪرد♡☘

•|اےمہـربان تر از
•|پدرومـادرم حـسین∞مونا یزدی
مونا یزدی
『یااباعبـدلله』
•|ازڪودکی بہ لطف خـدا
•|قـسمـتم شـده♡
•|باافتخار
•|خـادمـےروضہ هایـتان
‌‌•|خاکِ قـدومـتان بہ
•|طلانمیدهم』
•|اربابِ مـن
•|چـَشم مـن وخاڪ پایتان
ۍشماادعاست_ارباب❤️


تفکیک

جستجو برای
نوع پست توسط در گروه تاریخ

شبکه اجتماعی ساینا · قدرت گرفته توسط شِیرترانیکس طراحی توسط گروه طراحی وب ابتکارنو