یافتن پست: #ڪربلا

مونا یزدی
مونا یزدی
مـداحےتایمــ

ےفوق_العآده

مـن غلآم نوڪراتَم
عآشق

ۍمحمدحسین_پویانفر


[لینک]

مونا یزدی
مونا یزدی
...

•|نوڪر،تونخـورد
•|غصہ ے،ایـن دنیارا

•|نوڪرت هستم و
•|درمـوج بَلا،خـوشبختم


•|عـشق یعنـےبخـورم
•|حسـرت شش گوشہ فقـط

•|باهمـین آرزوے
•|ڪربُبَلا❥خـوشبختم


ے


مونا یزدی
مونا یزدی


مـن خرابَـم،حضرت ارباب
دستـم را بگیر

جان عباسَت
جواب گریہ هایـم رابده

اےعزیزفاطمہ
شش گوشہ ات دل میبرد

التماسَت میڪنم
ڪربُ بَلایم را بـده


ےدل_بِڪنم


مونا یزدی
مونا یزدی


•|پرسشۍ بد نگران ڪرده
•|منِ مجنون را


‌•|اربعین ڪربُبلا♡
•|هڪ شده درتقدیرمـ؟


#‌دلتنگم‌یاایها‌الاربابمونا یزدی
مونا یزدی
ےروضہ

•|دَم،ڪشیـدن با دو،دَم
•|اینجـا مُیَسرمیشـود

•|چاےروضہ از دَم سینه زنان
•|دَم را گـرفت♡

ےروضه
ےعراقی
مونا یزدی
مونا یزدی
در ڪوچہ راه میروم و غصہ میخورم

وقتے ڪہ رفتہ اند ، تمام محل ، حرم

...

مونا یزدی
مونا یزدی
خوابِ چایـے خوردنم را دیده‌ام در ڪربلا...


مونا یزدی
مونا یزدی


درمصـرع اول ڪربلامیخواهم
درمصـرع بعدڪربلامیخواهم

صـدبیت اگرگفته شـود،درشعرم
هرمصـرع آن ڪربلامیخـواهم

ایرادنداردبه ڪسی اصـلا چه؟
شعرخودم است ڪربلامیخواهم

یک عمربه هر،روضـه رفتم گفـتم
با ےپیاده،ڪربلامیخـواهمے


مونا یزدی
مونا یزدی
♥️∞

•|نزد طبـیب رفـتم و
•|درمـان تورانـوشت

•|یڪ ڪربلا،مـراببرے
•|خـوب میشـوم

...


مونا یزدی
مونا یزدی
•|گـر،بَناست بہ مـن •|مُـزدیڪ دهہ بـدهـے •|طـواف حضرت شش گوشہ •|میشـود،باشـد؟


مونا یزدی
مونا یزدی


•|درآرزوےحـریم تـو
•|چـشم،تَردارم

•|تـورا،ازجان خـود ارباب
•|دوسـت،تر دارم

•|مـراعجیـب گرفتار
•|ڪربلا،کردے

•|بگوچگونہ،ز عـشق تو
•|دسـت بردارم
مونا یزدی
مونا یزدی


•|لطفـےبنمـاڪہ
•|خاڪ پایـت گـردم

•|دامـن بِتڪان
•|ڪہ تاگـدایت گـردم

•|دلتنگـــ زیارت تـوام
•|اربابمـــ

•|مـن را بہ حـرم ببر
•|فـدایت گـردم


...مونا یزدی
مونا یزدی


ڪولہ،بر،دوش
سفـرسمت شمامیچـسبـد

،پاےپیاده
ڪربلامـیچـسـبـد

زائرےتشنہ رسیـدو گفـت
بیش از همہ چـیز

چاے،پُر رنگ عراقـے
بہ گـدا میچـسبد

مونا یزدی
مونا یزدی


گر،طبیبِ دل
فقـط شش گوشہ اسـت

مـن مریضم
مرا،برسـانیدتاحَرمـشمونا یزدی
مونا یزدی


•|بازهـواےحَرَمت
•|ڪرده مـرا،بیمـارم

•|اربعـین
•|نـوبت دڪتردارم

صفحات: 1 2

تفکیک

جستجو برای
نوع پست توسط در گروه تاریخ

شبکه اجتماعی ساینا · قدرت گرفته توسط شِیرترانیکس طراحی توسط گروه طراحی وب ابتکارنو