یافتن پست: #کیت_دی_کاملو

مهرابه
مهرابه
هیچوقت نمی توانی
چیزی را که قرار است
از دست بدهی نگه داری
فهمیدی؟

تو فقط قادر هستی
چیزی را که داری قبل از آن که
از دستت برود
عاشقانه دوست داشته باشی!


تفکیک

جستجو برای
نوع پست توسط در گروه تاریخ

شبکه اجتماعی ساینا · قدرت گرفته توسط شِیرترانیکس طراحی توسط گروه طراحی وب ابتکارنو