یافتن پست: #چشمان

dearyourselfd
عکس-چادری-16.jpg dearyourselfd
وقتی از تو نوشتن کاغذ مست مي گردد قلم به رقص در مي آيد
نمي دانم
چرا هر وقت مي خواهم چيزي از تو بر روي کاغذ بياورم واز تو بنويسم
وجودم،قلمم،کاغذم همه و همه به وجد مي آييم [لینک ]

Z²_82_21²5
Z²_82_21²5
سکانس
میخواهد
اینکه...
"چشمانت" بدون سانسور
غارتگر هایم باشد
و
در بی هراس
تمام "خستگی هایم" را
پر بدهم....


dearyourselfd
Profile-picture-of-chador-20-Copy.jpg dearyourselfd

می خواهم از بنویسم
به اندازه اي که رنگ تو را در نوشته هايم جاي دهم
و به آن ها بگويم امروز تر از هميشه ام...
تو را روي هايم بيابم....
و ببينم آنها با در صفحات دفترم
از نبودنت در روزگار . [لینک ]

Z²_82_21²5
Z²_82_21²5
دلم به دلت راه دارد،حرفهایت سلول به سلول تنم را می ربایند؛چنان توانایی پذیرش حرفهایت را دارم که گاه با خود می اندیشم تو منی یا من تو؟
نوروز باتو برایم تحقق می یابد و دوریت خزان دل بی قرارم است.رویت تصویری از بنفشه های باغچه را در دل و جانم می نشاند و من خیره در چشمان تو آسمانی آبی را میبینم؛آسمانی به وسعت یک دل.
پرده خاکستری را کنار میزنم،اینک من هستم و تو ودلی که بهار را میخواهد.بیا. بیاوسبد سبد مریم و سبد سبد شقایق برایم به ارمغان بیاور و چین های دامنم را لبریز عشقت کن. بیا ای بهار جانم.
بیا و چراغ دلم را برافروز. بیا و حالم را دگرگون کن.تمام این مدت با این مصراع سرکرده ام؛"دائما یکسان نباشد حال دوران ،غم مخور"♡♡♡

Z²_82_21²5
Z²_82_21²5
چمدان دست تو و ترس به چشمان من است
این غم انگیزترین حالت غمگین شدن است
قبل رفتن دو سه خط فحش بده،داد بکش
هی تکانم بده،نفرین کن و فریاد بکش
قبل رفتن بگذار از تهِ دل آه شوم
طوری از ریشه بکش ارّه که کوتاه شوم

Z²_82_21²5
Z²_82_21²5
ﺳﮑﻮﺕ ﮐﻦ !..
ﻫﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ ﻧﻤﯿﺪﺍﻧﯽ ﭼﻪ ﺑﮕﻮﯾﯽ، ﭼﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﺩﻫﯽ ﻭ ﯾﺎ ﭼﻄﻮﺭ ﺑﮕﻮﯾﯽ, ﻓﻘﻂ ﺳﮑﻮﺕ ﮐﻦ!
ﮔﺎﻫﯽ ﻧﮕﻔﺘﻦ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺗﺮ ﺍﺯ ﮔﻔﺘﻦِ ﺳﺨﻨﺎﻥِ ﺁﺷﻔﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻟﺤﻈﻪ ﺗﻮ ﺭﺍ
ﺳﺒﮏ ﻣﯿﮑﻨﺪ … ﺩﺭ ﺁﻥ ﻟﺤﻈﻪ ﺳﮑﻮﺕ ﮐﻦ .
ﯾﮏ ﻭﻗﺘﻬﺎﯾﯽ ﺳﻌﯽ ﮐﻦ ﭼﺸﻤﺎﻧﺖ ﺭﺍ ﺑﺒﻨﺪﯼ ﺑﺮ ﺣﺮﻓﻬﺎﯼ ﻧﯿﺶ ﺩﺍﺭ، ﺳﮑﻮﺕ ﮐﻨﯽ
ﻭ ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻧﺖ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﻫﯽ ﺳﮑﻮﺕ ﺭﺍ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﮐﻨﺪ …
ﺁﻥ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﮐﻪ ﻧﻔﻬﻤﯿﺪﯼ ﭼﻪ ﺷﺪ ﻭ ﺍﺯ ﮐﺠﺎ ﺑﺮ ﺳﺮﺕ ﺁﻭﺍﺭِ ﻣﺼﯿﺒﺖ ﺁﻣﺪ، ﮐﺴﯽ ﺭﺍ
ﻣﻘﺼﺮ ﻧﮑﻦ, ﺳﮑﻮﺕ ﮐﻦ ﺗﺎ ﺩﻟﯿﻞِ ﺍﺻﻠﯽ ﺭﺍ، ﺩﺭ ﺁﺭﺍﻣﺶ ﺑﯿﺎﺑﯽ !
ﺩﻗﯿﻘﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺣﺲِ ﺍﻧﻔﺠﺎﺭ ﺩﺭ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎﯾﺖ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺭﻭﻥ ﻣﯿﺨﻮﺭﺩ, ﺳﮑﻮﺕ
ﺭﺍ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻦ, ﮐﻪ ﺫﻫﻨﺖ ﺑﺎ ﺁﺭﺍﻣﺶ ﺑﺎ ﻗﻠﺒﺖ ﻣﺸﻮﺭﺕ ﮐﻨﺪ ﻭ ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ ﺩﺭﺳﺖ ﺑﮕﯿﺮﺩ .
ﯾﮏ ﻭﻗﺖ ﻫﺎﯾﯽ ” ﺳﮑﻮﺕ” ﭘﺎﺳﺦِ ﻫﻤﻪ ﯼ ﺩﺭﺩﻫﺎﺳﺖ

Z²_82_21²5
Z²_82_21²5
شیـرم و از دست آهـــویت فـــراری می شوم

می روم در گوشه ای مشغول زاری می شوممی سپارم یال و کـــوپال پریشان دست باد

های و هــوی گریه های بیقراری می شوممی گذارم زیر پا قانون جنگل، هرچه باد

بی خیال آنهمه قانـون مداری می شومشیرها حق داشتند از جمع خود طردم کنند

من فقـط ننگــم دلیل شرمساری می شومجای خونت خــون دلها می خـورم از دست عشــق

اشکم و می جوشم و چون چشمه جاری می شومپنج ِ وارونه به روی هر درختی می کشم

پنجــه روی قلب های یادگـاری می شوممی کشم با " آ "ی آهم میله میله دور خود

خیـــره بــر آواز غمگیــن قنــــاری می شومتا کــــه چشمانت خرامان باز از اینجـا بگذرد

در کمین، دیوانه ی لحظه شماری می شوم"دوستم داری؟" میـان کـــوه نعــره می زنم

دلخـوش پژواک " آری.. آری.. آری" می شومعاشــقت هستم نمی خواهی چـــرا باور کنــی؟

عاشقت هستم که از دستت فراری می شومعاقبت یک شب به قعــر دره ات خواهم پرید

سینــه چاک تو غـــزال ِ بختیاری می شوم"شهراد میدری"

dearyourselfd
images dearyourselfd
این چه ایست تو دارد

dearyourselfd
Nabz.jpg dearyourselfd
زیبا ترین

dearyourselfd
images dearyourselfd

اگر در# زندگیت کسی را پیدا کردی که او هستی، آن را محکم بچسب.
ومن درس ..در تو آموختم

dearyourselfd
10531442341259069778.jpg dearyourselfd
نام خدا
که از می‌آیند هرگز سخن گفته نمی‌شوند. آن‌ها در می‌کنند و از طریق فرد می‌توانند
شوند.

محمدحسن اسايش-1331
محمدحسن اسايش-1331
سلام نواهای زیر که توسط زنان روستای کوچ در مجالس عزا ی زنانه خوانده می شود و تعدادی از این نواها گاهی در پشت کار قالیبافی ویا در هنگام دروی گندم ویا در شبهای زمستان در مراسم آتشانی به عنوان فراقی در دوری از مسافر به غربت رفته ویا سربازی که درشهری دور سربازاست ئغریب است و یا در دوری از یار ئدوست وخواهر وبرادر و-که از هم جدا شده اند- به عنوان فراق خوانده می شود وبیانگر درد وفراق وجدایی است واما برگردیم به مجلس نواخوانی زنانه :

بصد خواری بزرگ کردم درختی که درسایه ش نشینم گاه ووقتی سمال آمد درخت ازریشه برکند بسوزد این چنین طالع و بدختی.

2-ای چرخ فلک چرا چنینم کردی ؟ برسنگ زدی ونگین نگینم کردی

دراول عمر خود ندیدم خوبی در آخر عمر گوشه نشینم کردی.

3-غربت خراب ومو خراب غربت مو(من) گوشه نشین آفتاب غربت

شاالله که نیایه آب از غربت تا مو نکشم جور وجفا ازغربت .

4- در غریبی ناله کردم ، هیچ کس یادم نکرد در قفس جان دادم وصیاد ، آزادم نکرد

همتی می خواستم ازگردش چرخ فلک چرخ بی همت خرابم کرد وآزادم نکرد.

5-آنجا که غریب ناله ی زار کند

سکوت شب
سکوت شب
اوووووووووووو -اووو-

فعال شدنم موووووووبارک -چه قشنگه- -عشقم-

:باهم :باهم :باهم :باهم

سکوت شب
سکوت شب
شب در چشمان من است

به سیاهی چشم‌هایم نگاه کن

روز در چشمان من است

به سفیدی چشم‌هایم نگاه کن

شب و روز در چشم‌های من است

به چشم‌هایم نگاه کن

پلک اگر فرو بندم

جهانی در ظلمات فرو خواهد رفت{-101-}

گـمـشـده
گـمـشـده
داستان من و چشمان تو،
داستان پسرکی‌ست که هر روز غروب پشت شیشه دوچرخه فروشی می‌نشیند و از پشت شیشه دوچرخه‌ای را می‌بیند که سال ها برای خودش بود!
با آن دوچرخه تمام کوچه‌های شهر را می‌گشت، از کنار رودخانه آواز کنان عبور می‌کرد. سر بالایی‌ها را با همه‌ی قدرت رکاب میزد و در سرپایینی‌ها، دستانش را باز می‌کرد، از میان سروها و کاج‌ها می‌گذشت و بلند بلند می‌خندید...
داستان من و چشمان تو، داستان آن پسرک و دوچرخه است...
پسرکی که حالا پشت شیشه دوچرخه فروشی در خیالش رکاب می‌زند!
می‌خندد، رکاب می‌زند..
می‌گرید، رکاب می‌زند..
رکاب می‌زند..:هعی


صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

تفکیک

جستجو برای
نوع پست توسط در گروه تاریخ

شبکه اجتماعی ساینا · قدرت گرفته توسط شِیرترانیکس طراحی توسط گروه طراحی وب ابتکارنو