یافتن پست: #چادرانه

هدیه
هدیه

سر‌سجاده‌اگر‌گریه‌میکنم‌گاهی‌هم‌
از‌ته‌دل‌میخندم🍓
شاید‌جایم‌بهشت‌نباشد🦋!
اما‌چادر‌من‌بهشت‌من‌اســـــت🌻💕

هدیه
هدیه
...🌟
‌ ‌✿تا‌اونجا‌کہ‌یادمہ🙃☝️🏼
هراقا‌پسرے‌🧔🏻
نمیتونہ‌لباس‌ائمه‌رو،‌تن‌کنہ💚°•
اما‌دختر‌خانوما🧕🏻‌همشون‌اجازه‌دارن
چادر‌حضرت‌زهرارو‌امانت
سر‌کنن…ッ♥️🌱

تفکیک

جستجو برای
نوع پست توسط در گروه تاریخ