یافتن پست: #پسر-است-دیگر

فاطمه
فاطمه
مورد داشتيم ماشين جمع آوري زباله مياد دم خونه به پسره ميگه آشغال دارين؟
پسره داد ميزنه: مامان آشغال داريم؟
مامانش ميگه آره داريم
پسره هم ميگه آره داريم فعلاً نميخوايم!
. . . . . .
کارگر جمع آوري زباله جا به جا سکته زده 😂😂 😂😂😂😂

تفکیک

جستجو برای
نوع پست توسط در گروه تاریخ