یافتن پست: #هلالی_جغتایی

ali
ali
به چشم لطف اگر بینی
گرفتاران رسوا را

به ما هم گوشه چشمی
که رسوا کرده‌ای ما را ...


هادی
هادی
ما را خیال توست!
تو را در خیال چیست؟!


wolf
wolf
جان ، خوش است
اما نمی خواهم که
جان گویم تو را ...

خواهم از جان ،
خوش تری یابم که
آن گویم تو را ...


wolf
wolf
آنکه از درد دل خود بفغانست منم

وانکه از زندگی خویش بجانست منمآنکه هر روز دل از مهر بتان بردارد

چون شود روز دگر باز همانست منمآنکه در حسن کنون شهره شهرست تویی

وانکه در عشق تو رسوای جهانست منمآنکه در صومعه چل سال شب آورد بروز

وین زمان معتکف دیر مغانست منمدر غمت گر چه بیک بار پریشان شده دل

آنکه صد بار پریشان تر از آنست منمعاشقانت همه نامی و نشانی دارند

آنکه در عشق تو بی نام و نشانست منمعاقبت همچو هلالی شدم افسانه دهر

آنکه هر جا سخنش ورد زبانست منم
{-118-}{-118-}{-118-}{-118-}{-118-}

تفکیک

جستجو برای
نوع پست توسط در گروه تاریخ