یافتن پست: #نیک_بخت

شاهین
شاهین
از بهر عمرست
نه از بهر گرد کردن مال.
عاقلی را پرسیدند: کیست؟ و چست؟
گفت: نیک بخت آن که خورد و کشت و بدبخت آنکه مرد و هشت.

مکن نماز بر آن هیچ کس که هیچ نکرد
که عمر در سر تحصیل مال کرد و نخورد

باب هشتم


دانلود موزیک


تفکیک

جستجو برای
نوع پست توسط در گروه تاریخ