یافتن پست: #مصطفی_ملکی

Z²_82_21²5
Z²_82_21²5
دلبران،دل می برند.اما،تو جانم می بری

ناز را افزوده ، با نازت توانم می بریسوز دردِ عشق را با غمزه های ناز خود

تا ته قلب من و تا استخوانم می بریمی زنی چشمک نهانی، جان تو! جان خودم!

با تکان پلک خود تا بی کرانم می بریتا که می خواهم بگویم راز خود را ناگهان

دستهای مهربان را بر لبانم می بریمی کنی ساکت مرا با بوسه های بی هوا

شعر را با بوسه از روی زبانم می بریتو شبیه دلبران هستی ولی جور دگر

دلبران،دل می برند.اما،تو جانم می بری...{-118-}{-118-}{-118-}{-118-}{-118-}

تفکیک

جستجو برای
نوع پست توسط در گروه تاریخ

شبکه اجتماعی ساینا · قدرت گرفته توسط شِیرترانیکس طراحی توسط گروه طراحی وب ابتکارنو