یافتن پست: #مرگ-بر-آمریکا

فاطمه
فاطمه
حذفیات کنکور و امتحانات نهایی به این صورته که حذفیات کنکور رو باید برا نهایی ها بلد باشی{-195-}
حذفیات نهایی رو هم باید برا کنکور بلد باشی {-192-}
یعنی ب کل این حذفیات بهونست باید همرو بخونی:جیغ
{-15-}

تفکیک

جستجو برای
نوع پست توسط در گروه تاریخ