یافتن پست: #محمدرضا_ترکی

Z²_82_21²5
Z²_82_21²5
تقدیر من این بود که نفرین شده باشم

تبدیل به این سایه ی غمگین شده باشمتقدیر من این بود در این غار مجازی

تنهاتر از انسان نخستین شده باشمصد بار به نزدیک لب آورد و فرو ریخت

نگذاشت که مست از می نوشین شده باشمترس من از این است، اگر دیر بیایی

حتی به تو و عشق تو بدبین شده باشمروزی که بیایی و دل و دین بربایی

شاید من کافر شده بی دین شده باشم!تقصیر جنون بود که با عقل درآمیخت

نگذاشت که دیوانه تر از این شده باشم
Z²_82_21²5
Z²_82_21²5
تقدیر من این بود که نفرین شده باشم

تبدیل به این سایه ی غمگین شده باشمتقدیر من این بود در این غار مجازی

تنهاتر از انسان نخستین شده باشمصد بار به نزدیک لب آورد و فرو ریخت

نگذاشت که مست از می نوشین شده باشمترس من از این است، اگر دیر بیایی

حتی به تو و عشق تو بدبین شده باشمروزی که بیایی و دل و دین بربایی

شاید من کافر شده بی دین شده باشم!تقصیر جنون بود که با عقل درآمیخت

نگذاشت که دیوانه تر از این شده باشم

{-118-}{-118-}{-118-}{-118-}{-118-}

تفکیک

جستجو برای
نوع پست توسط در گروه تاریخ

شبکه اجتماعی ساینا · قدرت گرفته توسط شِیرترانیکس طراحی توسط گروه طراحی وب ابتکارنو