یافتن پست: #مجتبی_سپید

Z²_82_21²5
Z²_82_21²5
علت بوسیدن اجبار میدانی که چیست

تو،موافق نیستی...اینکار!میدانی که چیستاین جنون هروقت میبینم تو را سرمیزند

بوسه میخواهد دلم اصرار میدانی که چیستمثل داروهای کم پیدانبودت فاجعه ست

من پر از درد توام بیمار میدانی که چیستدستهایم رابگیر وچشمهایم ببین

لااقل یک مرتبه، یک بارمیدانی که چیستبی جوابی،پاسخ دردآورچشمان توست!

ازسکوتت خسته ام،بیزار،میدانی که چیستمن فقط بوسیدمت اینقدرنفرینم نکن

منطقی رفتارکن رفتارمیدانی که چیستآمرانه ،ظالمانه،جاهلانه ، هرچه هست

دوستت دارم تو را، بسیار،میدانی که چیست..
Z²_82_21²5
Z²_82_21²5
علت بوسیدن اجبار میدانی که چیست

تو،موافق نیستی...اینکار!میدانی که چیستاین جنون هروقت میبینم تو را سرمیزند

بوسه میخواهد دلم اصرار میدانی که چیستمثل داروهای کم پیدانبودت فاجعه ست

من پر از درد توام بیمار میدانی که چیستدستهایم رابگیر وچشمهایم را ببین

لااقل یک مرتبه، یک بارمیدانی که چیستبی جوابی،پاسخ دردآورچشمان توست!

ازسکوتت خسته ام،بیزار،میدانی که چیستمن فقط بوسیدمت اینقدرنفرینم نکن

منطقی رفتارکن رفتارمیدانی که چیستآمرانه ،ظالمانه،جاهلانه ، هرچه هست

دوستت دارم تو را، بسیار،میدانی که چیست..{-118-}{-118-}{-118-}{-118-}{-118-}

تفکیک

جستجو برای
نوع پست توسط در گروه تاریخ

شبکه اجتماعی ساینا · قدرت گرفته توسط شِیرترانیکس طراحی توسط گروه طراحی وب ابتکارنو