یافتن پست: #لحـظه

s-h-k
s-h-k
مـن خـدایـی دارم که در مـهربانی بـی است.
درمـوقـعه گناهانم میشـود...
درموقعه توبه کردنم رحمان ...
خـدایـا مـا کسـانـی هسـتیم کـه همـیـشه مـی کنـیم ودـنبال بـرکـت .
خـدایا ما نیـسـتـیم لحـظـه فـرامـوشت می کـنیم وان گـناه مـی کنیم.
خدایـا بـه قسـم دوسـتت داریـم.

دیدگاه
1394/03/14 - 15:37 ·

دیدگاه
▂▃▄▅▆▇█▓▒░ℋ◎∂α░▒▓█▇▆▅▄▃▂
U1BCAKQIDBZCA9O71ACCAFP348WCAAZA3K3CAEK7PPGCA1PH3OECA8BO8UMCADZWEHLCAXR9DXOCAAPKJ5JCA2OYRZ2CA1OCWETCASUWWHKCA4AN18FCANM595XCANAMSGVCA4Q51STCATVTOW2CA2T77RU.jpg ▂▃▄▅▆▇█▓▒░ℋ◎∂α░▒▓█▇▆▅▄▃▂
ســهـراب سپهـــری :

نه میـمانی و نه و نه هیـچ یک از ...

به ...

و به کوتـــاهی آن که گذشــت ...

هــم ...

آنچنــانی که فقــط خــواهـد مانـــد ...

...

به ...

جامــه مپوشـــان ...

تفکیک

جستجو برای
نوع پست توسط در گروه تاریخ

شبکه اجتماعی ساینا · قدرت گرفته توسط شِیرترانیکس طراحی توسط گروه طراحی وب ابتکارنو