یافتن پست: #عــرش

پلاک
89197116441983461612.jpg پلاک
دستمـــو گرفتیـــ بـــا دستایـــ خالـــیــ .... یادتـــهـــ؟ بــهــمــ بخشیـــدیـــ تو صحنــتـــ پـــر و بــالیـــ ... یادتــهـــ؟ سحـــرا مـــنـــ بـــودمـــ و اونــــ ضریــحــِ آسمـــونیـــ شاپـــرکـــ تریـــنــــ دلـــ و گـــلایــِـ قالــیـــ ... یادتــهـــ؟ امــا حــالا منمـــُ و خاطـــرهـــ هایـــــ یکــــ سفـــر سفــریــــ بـــه اوجِ یکـــ عــرشـــِ خیـــالیـــ .... یادتـــهــــ؟ چــیــ میـشهـــ جـادهــ یـــِ صــبحـو بــهـــ دلـمــ نشـونـــ بـدیـــ ؟ مــثـلِ اونـــ پـرچــمـــ ســرخــتـــ دلـــمـــو تــکــونـــ بــدیـــ ؟؟ چــیـــ میـشهـــ تــذکـرهــ یـــِ کــربــلا مـــو بــا همــونـــ دســتـــِ غـریــبـــ نــوازِ مهــربـونـــ بــدیـــ ؟ صــفــــایــــِ گریـــهـــ تــو صحــنــــِ شمـــا یـــادمـــ نمیـــرهـــ خاطـــراتیــــ دارمـــ از کربـــلا یـــادمـــ نمیـــرهــــ بـــهـــ خـــدا لذتــــِ خوندنــــِ زیــارتــــ نامــهــ رو گوشــهـــ یــــِ خلوتــــِ ایوونـــــ طـــلا یادمــــ نمیــرهـــ

تفکیک

جستجو برای
نوع پست توسط در گروه تاریخ

شبکه اجتماعی ساینا · قدرت گرفته توسط شِیرترانیکس طراحی توسط گروه طراحی وب ابتکارنو