یافتن پست: #عارفی-میگفت

از تبار❤️ خاک
1545950217120881_large.jpg از تبار❤️ خاک

کوچک باش#عاشق.............
که#عشق-میدوند.................
کردن را...................


دانلود موزیک


از تبار❤️ خاک
f6152bd228a687b914e0b55d9691a9afe66eb6e3.jpg از تبار❤️ خاک
.......
فقط-دوست.داشتن نیست.....
مراقبت می خواهد ..............


دانلود موزیک


از تبار❤️ خاک
1546271841736922_large.jpg از تبار❤️ خاک

درد ...همان درد است.......
مثال..#درد-من..خیال تو


دانلود موزیک


از تبار❤️ خاک
1546447285634801_large.jpg از تبار❤️ خاک

بهترین نگهبان در يک خانواده،
زن و شوهر نسبت به یكدیگر است.


دانلود موزیک


از تبار❤️ خاک
1591171061744454_thumb.jpg از تبار❤️ خاک

دست در هر دل پاك اين احساس را گذاشته است كه به تنهايي نمي تواند شود و بايد خود را در ديگران بجويد.

گه در مي آموزيم كه رعايت حال ديگري بهتر از در اثبات است.

از تبار❤️ خاک
1546458859699860_large.jpg از تبار❤️ خاک

را ی خویش می بیند
و همواره در اضطراب است که دیگری از چنگش نرباید
و اگر ربود با هردو می ورزد
و نیز می گردد

از تبار❤️ خاک
1546459212875243_large.jpg از تبار❤️ خاک

وظیفه می‌شود تا کارها را به‌خوبی انجام دهی،
اما کمک می‌کند تا آن‌ها را زیبا دهی.

از تبار❤️ خاک
1546459660490750_large.jpg از تبار❤️ خاک

هيچ موجودي در دنيا وجود ندارد كه در اثر ورزيدن به يك موجود ديگر، حتي اگر يك پيش پا افتاده و پست هم باشد،
در روح خود به نياورد.

از تبار❤️ خاک
1546460273925707_large.jpg از تبار❤️ خاک

مهد پرورش خرد، عقل نيست، بلكه دامان است.
نهال خرد بايد در كوزه كاشته شود و با آب آبياري گردد.

از تبار❤️ خاک
1546464550819728_large.jpg از تبار❤️ خاک

نباید آدمی را به گوشه وادار کند ،

این باید توان انسان ،
به سوی آرمان های را داشته باشد .

از تبار❤️ خاک
1546524897166196_large.jpg از تبار❤️ خاک

انسان بسیار است وقتی که است
چرا.که
اگر وجود نداشته باشد، هیچ نیز وجود نخواهد داشت.

از تبار❤️ خاک
1546623180225424_large.jpg از تبار❤️ خاک

مثل است که باید آن را دهی.
نه از جدایش کنی........
ولی دست ترا از من جدا کرد


دانلود موزیک


از تبار❤️ خاک
1546793719607100_large.jpg از تبار❤️ خاک

ستاره وقتی میشکند میشود شهاب اما وقتی دلی بشکند میشود سوال بی ؟
مثل دلم من در نگاه بی تو


دانلود موزیک


از تبار❤️ خاک
1546871055555867_large.jpg از تبار❤️ خاک

می توانی کنی که#گل-های-رز-خار دارند....
یا می توانی باشی که#خارها (گل) رز دارند
وتو رز باش در کنار من


دانلود موزیک


از تبار❤️ خاک
1547206454693132_large.jpg از تبار❤️ خاک

ذهن#جایگاهی است...
که می توان از#بهشت-جهنم
واز جهنم-بهشت بیافریند .....
مثل .رویاهایمون که تو به ش تبدیل کردی.....


دانلود موزیک


صفحات: 1 2 3

تفکیک

جستجو برای
نوع پست توسط در گروه تاریخ