یافتن پست: #شمس_تبریزی

__
__
مرا با رنج نسبتی نیست.


Zahra
Zahra
اگر همه درها هم به رویت بسته شوند، سرانجام او کوره راهی مخفی را که از چشم همه پنهان مانده، به رویت باز می‌کند.
حتی اگر هم‌اکنون قادر به دیدنش نباشی، بدان که در پس گذرگاه‌های دشوار باغ‌های بهشتی قرار دارد.
شکر کن
پس از رسیدن به خواسته‌ات شکر کردن آسان است. صوفی آن است که حتی وقتی خواسته‌اش محقق نشده، بتواند شکر گوید.

شمس_تبریزی❤️

wolf
wolf
 آن خطاط سه گونه خط نوشتی:


یکی او خواندی، لا غیر !
یکی را هم او خواندی هم غیر او !
یکی نه او خواندی نه غیر او.


آن خط سوم منم...!

که سخن گویم ؛ نه من دانم، نه غیر من...!Marina
Marina
می‌دانستم زهر است و چشیدم...


Marina
Marina
چون خود را به دست آوردی،
خوش می‌رو!
اگر کسی دیگر را یابی،
دست به گردن او در آور!
و اگر کسی دیگر نیابی،
دست به گردنِ خویشتن در آور!


تفکیک

جستجو برای
نوع پست توسط در گروه تاریخ