یافتن پست: #شمس_تبریزی

W154
W154
 آن خطاط سه گونه خط نوشتی:


یکی او خواندی، لا غیر !
یکی را هم او خواندی هم غیر او !
یکی نه او خواندی نه غیر او.


آن خط سوم منم...!

که سخن گویم ؛ نه من دانم، نه غیر من...!Marina
Marina
می‌دانستم زهر است و چشیدم...


Marina
Marina
چون خود را به دست آوردی،
خوش می‌رو!
اگر کسی دیگر را یابی،
دست به گردن او در آور!
و اگر کسی دیگر نیابی،
دست به گردنِ خویشتن در آور!


تفکیک

جستجو برای
نوع پست توسط در گروه تاریخ