یافتن پست: #شمس_تبريزی

__
__
سخن مرا احترام كن ، تا محترم شوى..


__
__
دنیا بد است
اما در حق آن کس که نداند که دنیا چیست
چون دانست که دنیا چیست
او را دنیا نباشد.


تفکیک

جستجو برای
نوع پست توسط در گروه تاریخ