یافتن پست: #شاید-روزی-باز-ایی

{  من براي تو نوشتم* تو براي او بخوانــــــــــــــ }
2Q== { من براي تو نوشتم* تو براي او بخوانــــــــــــــ }
我想念你
你在哪里
ایفریاد بیصدا.

我想念你
你在哪里
上帝是你最后的记忆
مرا به مرز نا بودی کشند .در این سال ها.....
我还在等你
[لینک ]

تفکیک

جستجو برای
نوع پست توسط در گروه تاریخ

شبکه اجتماعی ساینا · قدرت گرفته توسط شِیرترانیکس طراحی توسط گروه طراحی وب ابتکارنو