یافتن پست: #روضہ

مونا یزدی
مونا یزدی

حال مادیوانگان
مـاه بہتراسـت♥️
مـن حسینی هسـتم ودر
،حالم خـوش تراسـت
خـوب را از بَد
نمیسازد،جداوقتِ کَرَم
گفتہ ارباب غریبم
جـنس دَرهم،بہتراسـتمونا یزدی
مونا یزدی


•|نمڪ روضہ عجـب
•|بر،بَدنم میسـازد

•|دسـت من اسـم تورا
•|روےتَنم میسـازَد

‌‌•|مادرم قـول وفـاداد
•|ڪہ بعـدازمرگم

•|پیرهـن مشڪی من را
•|ڪفنم میسـازَد

مونا یزدی
مونا یزدی
ےروضہ

•|دَم،ڪشیـدن با دو،دَم
•|اینجـا مُیَسرمیشـود

•|چاےروضہ از دَم سینه زنان
•|دَم را گـرفت♡

ےروضه
ےعراقی
مونا یزدی
مونا یزدیآدم وقـتے قصہ ے
تـورا شنیـد
آدم شـد
بایـدخودم را بہ
(ع)♡
بـرسانم

دلمـ میخـواهد
بشـوم

ےبمیرم_کہ_مایہ_ےننگم


مونا یزدی
مونا یزدی


صـد،طبیب و صـدپزشک و
صـدحکیم پُر،توان

میشوند شاگردهای
اِستکان چایِتان...


ےروضہ_ارباب_چشیدن_دارد

مونا یزدی
مونا یزدی
『یااباعبـدلله』
•|ازڪودکی بہ لطف خـدا
•|قـسمـتم شـده♡
•|باافتخار
•|خـادمـےروضہ هایـتان
‌‌•|خاکِ قـدومـتان بہ
•|طلانمیدهم』
•|اربابِ مـن
•|چـَشم مـن وخاڪ پایتان
ۍشماادعاست_ارباب❤️


مونا یزدی
مونا یزدی•|مادرم گفـت برو،روضہ
•|جَلا میگیرے♡

•|چاے آنجا بخوری
•|جام بَلامیگیری

•|پدرم گفـت اگر
•|نوڪرخوبـے باشـی

•|عاقبت تذڪره ے
•|ڪربُبَلامیگیری
تفکیک

جستجو برای
نوع پست توسط در گروه تاریخ

شبکه اجتماعی ساینا · قدرت گرفته توسط شِیرترانیکس طراحی توسط گروه طراحی وب ابتکارنو