یافتن پست: #رهی_معیری

مهرابه
مهرابه

تاتو به داد من رسی
من به خدا رسیده‌امهادی
هادی
جان فدا کردیم و یاران قدرِ ما نشناختند

کور بادا دیده ی حق ناشناس دوستی...


هادی
هادی
از گل شنیدم بوی او
مستانه رفتم سوی او

تا چون غبار کوی او
در کوی جان منزل کنم.
تفکیک

جستجو برای
نوع پست توسط در گروه تاریخ

شبکه اجتماعی ساینا · قدرت گرفته توسط شِیرترانیکس طراحی توسط گروه طراحی وب ابتکارنو