یافتن پست: #دشمـن

✞..Tøяиαđø ..✞
IMG-20200814-WA0035.jpg ✞..Tøяиαđø ..✞
آشنایے با شهیــــ|جهادمغنیه|ــــــد

به فرماندهے توانســـــت را ڪہ از طریـــق اشغال منطقہ ی ، تسلط هاے زیادے پیدا ڪرده بود را از این منطقہ به عقب براند و آنھا را شکســـــت دهـد.تفکیک

جستجو برای
نوع پست توسط در گروه تاریخ