یافتن پست: #خدایى

{  من براي تو نوشتم* تو براي او بخوانــــــــــــــ }
1053500x704_1421671120788892.jpg { من براي تو نوشتم* تو براي او بخوانــــــــــــــ }

گل های رز امضای بر روى زمین هستند
به که زیباترین امضاى [لینک ]

s-h-k
s-h-k
امام صادق علیه السّلام فرمود: هر که با عیبجوى ما همنشینى نماید، یا دشمن ما را مدح نماید، و یا پیوند نماید با کسى که از ما برید، یا از بستگان ما کناره گیرد، یا با دشمنان ما دوستى نماید، یا با دوست ما دشمنى کند، به خدایى که سبع مثانى [سوره حمد] و قرآن عظیم را فرو فرستاده کافر شده است.

مشکات الانوار.

دیدگاه
1393/12/22 - 13:28 ·

دیدگاه
s-h-k
s-h-k
امام صادق علیه السّلام فرمود: هر که با عیبجوى ما همنشینى نماید، یا دشمن ما را مدح نماید، و یا پیوند نماید با کسى که از ما برید، یا از بستگان ما کناره گیرد، یا با دشمنان ما دوستى نماید، یا با دوست ما دشمنى کند، به خدایى که سبع مثانى [سوره حمد] و قرآن عظیم را فرو فرستاده کافر شده است.

مشکات الانوار.

دیدگاه
1393/12/22 - 13:27 ·

دیدگاه

تفکیک

جستجو برای
نوع پست توسط در گروه تاریخ

شبکه اجتماعی ساینا · قدرت گرفته توسط شِیرترانیکس طراحی توسط گروه طراحی وب ابتکارنو