یافتن پست: #خدایـت

s-h-k
s-h-k
مـن خـدایـی دارم که در مـهربانی بـی است.
درمـوقـعه گناهانم میشـود...
درموقعه توبه کردنم رحمان ...
خـدایـا مـا کسـانـی هسـتیم کـه همـیـشه مـی کنـیم ودـنبال بـرکـت .
خـدایا ما نیـسـتـیم لحـظـه فـرامـوشت می کـنیم وان گـناه مـی کنیم.
خدایـا بـه قسـم دوسـتت داریـم.

دیدگاه
1394/03/14 - 15:37 ·

دیدگاه

تفکیک

جستجو برای
نوع پست توسط در گروه تاریخ

شبکه اجتماعی ساینا · قدرت گرفته توسط شِیرترانیکس طراحی توسط گروه طراحی وب ابتکارنو