یافتن پست: #تـــــــــــو

مونا یزدی
مونا یزدی
از چه پنهـــــــــــــان""
گاهی آنقدر میشوی…
که شروع میکنم""
به شمارش تک تک ثانیه ها…
برای یکبـــــــــــــــــــــار دیگر رسیدن""
به “#تـــــــــــــــــــو”…


mmm
mmm
مـــَن یــــه زمانـــــے خــُــوبــــے تُوُ ذاتــُـم بـُود♚.♔✓
♚ وَلـــــے حـــِیُـف لـُیاقـَتـا کَـــُم بـــوُدُ .♚ ☞
♔♚⇜خُـدایـ ــا♚♔
♚بـــِـبـَخـش دارَم بــــَـد میـــــشَم♚
♚بَایــد از پــَس بنــدِه هاتـ بــــَـر بیـــام♚.⇝☜
♚↺مـــــن اگـــه حــالـــــم بـــدهِ♚
♚اگــــه راهـــــــم کــــــجه↻♚
♚↺اگـــه فشـــارم همیشــه رو صَــدهِ♚
♚اگــه تـــا حــرفــ میـــزنـــے میگــــم خفـــه↻♚
♚↺اگــه بــد دهنمـــو حــرفــــام بـــــــدهِ♚
♚ولـــــــــــے تـــــــــــو↻♚
♚↺جــون مــادرتــــ گیــــر نـــــــده♚
✓♚همینجـــوری هــم افتــادم تـــــو هُلــــم نــــده↻♚☞
✓♚مــــن عوضـــی نشـــدم فقــــط یکـــم عــــوض شـــــدم!♚
♚دیگــــه بـه کســـی خوبـــــی بیـــــش از حــــــد نمیکنــــــم کـــه فکــــر کنن خوبـــــی از خودشونـــه!!♚
♚دیگــــــه احتـــــرام گذاشتــــــن اضافـــــی تعطیــــــــل!♚
♚بـا هــــــر کســــــــی دقیقــا مثـــــــل خـــــــودش♚
همين

دیدگاه
1394/02/28 - 04:54 ·

دیدگاه

تفکیک

جستجو برای
نوع پست توسط در گروه تاریخ

شبکه اجتماعی ساینا · قدرت گرفته توسط شِیرترانیکس طراحی توسط گروه طراحی وب ابتکارنو