یافتن پست: #بیچاره_اون_که_کرب_و_بلاتو_دی..

مونا یزدی
مونا یزدی
•|دوریـ از شـارع بیـن الحرمـین
یـکـ درد اسـت

•|و فـراق سـحر کـرب و بـلایت
سخت است


•|حـرمت؟این دلـ من؟
کـار خـدا یا قسمـت؟

•|و در این غائله
تشخیـص مقصـر سخت است
تفکیک

جستجو برای
نوع پست توسط در گروه تاریخ

شبکه اجتماعی ساینا · قدرت گرفته توسط شِیرترانیکس طراحی توسط گروه طراحی وب ابتکارنو