یافتن پست: #ایمنی_بدن

Ayda
Ayda
Hoda@
mohi@{-35-}1.هیستامین ازسلولهای آسیب دیده ودرخون ازبازوفیل هاودر بافت ها ازماستوسیت هابا اگزوسیتوزترشح میشود واعمال آن شامل:
1.باگشاد شدن رگها باعث افزایش خون رسانی به محل عفونت میشود 2.باافزایش نفوذپذیری رگها دیاپدز را افزایش میدهند. 4- ایجاد علائم آلرژیک مثل عطسه-سرفه-قرمزی چشم-خارش میشود5.شروع کننده روند التهاب است.
{-35-} 2.ماستوسیت ها داخل خون وجود ندارند دربافتهایی مثل کبد قرار دارندوعملی شبیه بازوفیل های خون دارند.
{-35-} 3.پاسخ دمایی در عفونتها ممکن است دمای بدن راتاچند درجه افزایش یابدچون تب مانع رشد بسیاری از عوامل بیماری زا میشود.توجه کنید دفاع غیر اختصاصی ممکن بدون نیاز به پاسخ دمایی باشد.
{-35-} 4.گلبولهای سفید وفاگوسیتوز:نوتروفیلها ووماکروفاژها ومنوسیت ها وبه مقدارکمتر ائوزوفیلها سلولهای فاگوسیتوز کننده هستند.ازطریق فاگوسیتوز(فرایندی که طی آن میکروبها توسط غشااحاطه وبه شکل ویزیکول وارد سلول میشود)میکروبها را میبلعد ولیزوزوم های فراوان دارد که میکروبها راهضم میکند،توجه کنید لنفوسیتها فاگوسیتوزندارند اما دارای لیزوزوم هستند.
{-35-} 5.آن

3 دیدگاه
1395/03/26 - 14:54 توسط موبایل · ۳ موافق

3 دیدگاه

تفکیک

جستجو برای
نوع پست توسط در گروه تاریخ

شبکه اجتماعی ساینا · قدرت گرفته توسط شِیرترانیکس طراحی توسط گروه طراحی وب ابتکارنو