یافتن پست: #انگیـزشـ

هدیه
هدیه
ے🦋
Accept life as it is♥️
Then work to make it the way you want it to be♥️

زندگی رو همون طور که هست بپذیر.
بعدش تبدیلش کن به زندگی که میخواستی....*

تفکیک

جستجو برای
نوع پست توسط در گروه تاریخ